Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pedagogisk håndbok

Beskrivelse av håndboka

Dette er en felles håndbok for pedagogisk og spesialpedagogisk arbeid som er forpliktende for alle som jobber med barn og unge i Salangen og Lavangen kommune. 

Hensikten med å lage denne felles håndboken for barnehage og skole, er å gi en samlet oversikt over retningslinjer, offisielle dokumenter og faglige- og administrative aktører knyttet til oppvekst i kommunen, samt deres ansvar og oppgaver. Dokumentet inneholder særlig bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning i skole, og kapittel 7 om retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. I tillegg, inneholder håndboken rutiner og bestemmelser rundt trygt og godt leke- og læringsmiljø i skole og barnehage, jmfr kapittel 9 i opplæringsloven og kapittel 8 i barnehageloven. Boken omhandler også §§2.8 og 1.4 i opplæringsloven. Disse omhandler særskilt språkopplæring og tidlig innsats.  

Håndboken skal bidra til å skape et felles språk knyttet til saksgang og behandlingsrutiner i barnehage og skole. Håndboken skal også være til hjelp for samarbeidet mellom barnehage, skole, PPT, og andre samarbeidspartnere, for å sikre at minstekravene i barnehage- og opplæringsloven oppfylles, og for å forbedre kvaliteten på det tilbudet barnet/eleven får. 

Spesialundervisning for voksne omhandles ikke i denne håndboken.

Det er en uttrykt føring fra statlig og kommunalt hold at det skal fokuseres på tidlig innsats i et barns liv, og hvordan laget rundt barn og familier skal samarbeide og tilrettelegge til deres beste. Bedre tverrfaglig innsats-BTI er en del av dette. (link til BTI) Tidlig innsats betyr tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder og i løpet av grunnskoleopplæringen. 

Alle har muligheter til læring. Tiltak skal settes inn så tidlig som mulig for å sikre at alle barn og unge får brukt sitt læringspotensiale.