Ordføreren svarer i kommunestyremøtet, og kommunestyrets representanter kan be om ordet i forbindelse med en interpellasjon.  I debatt til interpellasjon kan hver representant få ordet en gang, interpellanten og ordføreren to ganger.  Den som stiller en interpellasjon og den som svarer kan fremme forslag som tas opp til avstemming.

Interpellasjon og svar skal vedlegges protokoll for kommunestyremøtet. 

u finner interpellasjoner og svar sammen med sakspapirer og protokoller