Om tjenesten

Miljøtjenesten Ryet gir tjenester med hjemmel i pasientrettighetsloven og i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Målet for tjenesten er å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne på en måte som fremmer trygghet, bidrar til likeverd og likestilling og forebygger sosiale problemer. Vi ønsker å levere et likeverdig tjenestetilbud med god kvalitet, som sikrer at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt hverdag. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud som er tilpasset den enkeltes behov, som ivaretar respekten for den enkeltes integritet og verdighet, samtidig som det bidrar til at det offentliges ressurser utnyttes på en best mulig måte.

Våre ansatte

Miljøtjenesten Ryet har i overkant av 60 ansatte og 30 oppdragstakere. Blant våre ansatte finner du både høgskoleutdannede, fagarbeidere og praksislærte. Hos oss jobber det sykepleiere, vernepleiere, pedagoger, sosionomer, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og helsesekretærer, i tillegg til en lang rekke ansatte med annen bakgrunn. Personalgruppen består av både unge og gamle, og vi er bredt sammensatt når det kommer til kulturell bakgrunn. Dersom du har lyst til å jobbe sammen med oss, enten som vikar eller i fast stilling, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med enhetsleder Kim Håkon Pedersen.

Søknad om tjenester

Tjenester søkes på eget søknadsskjema som du finner her. Vi gjør oppmerksom på at Miljøtjenesten Ryet og pleie- og omsorgstjenesten benytter samme søknadsskjema.

 

Behandling av søknader

Alle søknader om tjenester behandles i Omsorgsteamet, som har møter hver 14. dag. Vedtak sendes skriftlig etter behandling i omsorgsteam. Omsorgsteamet består av helsesjef, rehabiliteringskoordinator, enhetsleder for Miljøtjenesten Ryet, pleie- og omsorgsleder og aktuell saksbehandler. Alle saker fra Miljøtjenesten Ryet saksbehandles av fagleder. Søknader behandles fortløpende og senest 4 uker etter de er mottatt, hvis ikke beskjed om utsatt behandlingstid er sendt til søker. Ved avslag på søknader kan søker klage og klagefristen er 4 uker etter mottatt avslag. Klage behandles på nytt i Omsorgsteamet og hvis vedtak om avslag opprettholdes sendes klage til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Kontaktinformasjon