Forskriften ble fastsatt 28. juni 2018, og er å finne på Lovdata på denne lenken: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060.

Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og energiloven. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er myndighet for de bestemmelsene som skal sikre forsyningssikkerheten, herunder §§ 5, 6 og 7 første og annet ledd.

Kommunen er ansvarlig for å følge opp etterlevelse av de øvrige bestemmelsene i forskriften. Miljødirektoratet og NVE har laget en veileder som blant annet forklarer kommunens myndighet og plikt i forskriften. Veiledningen finnes på Miljødirektoratets hjemmesider på denne lenken: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2018/Juni-2018/Forbud-mot-fyring-medmineralolje-til-oppvarming-av-bygninger/.

Miljødirektoratet arrangerer webinar (nettbasert seminar med mulighet til å stille spørsmål via chat) om forbudet og kommunenes ansvar i forskriften, tirsdag 21. august kl. 10.00-11.00. Det er mulig å melde seg på webinaret via Miljøkommune.no på denne lenken: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Webinarer-om-lokalt-klimaarbeid/.

Les mer her