Ansvarsområder

Administrasjonssjefen har ansvaret for:

 • lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet

 • påse at de saker som legges fram for politisk behandling er forsvarlig utredet

 • påse at de vedtak som fattes i de politiske fora iverksettes og følges opp.

 • Oppfølging av innbyggernes tjenestebehov, og at behovsdekning og kvalitet på kommunens tjenester måles og vurderes

 • Sørge for innbyggerfokus i organisasjonen

 • Informasjon om tjenesteyting utad

 • Utforming av visjoner og mål i samhandling med politisk ledelse

 • Kontakt og samhandling med ordfører og øvrige folkevalgte

 • Støtte til avdelingsledere og bygging av felles organisasjonkultur

 • Sikring av koordinering og helhetlige disposisjoner og veivalg

 • Sikring av rammer, rutiner, og retningslinjer for virksomheten

 • Ansvar for iverksetting og effektivisering av administrasjonen, personalet og organisasjonskulturen
  Internkontroll, beredskap

Ledelse

Drifta er delt mellom strategisk ledelse og daglig drift. Den strategiske ledelse utøves av administrasjonssjefen og ledergruppen som består av lønn- og personalsjef, økonomisjef og kommunalsjef. Daglig drift ute i avdelingene ledes av avdelingsleder for de respektive avdelinger.

Som administrasjonssjef i Salangen kommune ønsker jeg at vi gir best mulig tjenester til kommunens innbyggere. Ved å gi oss tilbakemelding gir du oss muligheten til forbedring. Ta en telefon eller send en e-post.

Rådmannens ledergruppe:

 • Kommunalsjef Johnny Sagerup
 • Lønn-og personalsjef Hege Berntsen
 • Økonomisjef Heidi Aasen

Kontaktinformasjon

Administrasjonssjef Frode Skuggedal

E-post: frode.skuggedal@salangen.kommune.no

Telefon: 480 44 904

Kontorsted: Strandveien 33, 9350 Sjøvegan