Ansvarsområder

Administrasjonssjefen har ansvaret for:

Lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet

Påse at de saker som legges fram for politisk behandling er forsvarlig utredet

Påse at de vedtak som fattes i de politiske fora iverksettes og følges opp.

Oppfølging av innbyggernes tjenestebehov, og at behovsdekning og kvalitet på kommunens tjenester måles og vurderes

Sørge for innbyggerfokus i organisasjonen

Informasjon om tjenesteyting utad

Utforming av visjoner og mål i samhandling med politisk ledelse

Kontakt og samhandling med ordfører og øvrige folkevalgte

Støtte til avdelingsledere og bygging av felles organisasjonkultur

Sikring av koordinering og helhetlige disposisjoner og veivalg

Sikring av rammer, rutiner, og retningslinjer for virksomheten

Ansvar for iverksetting og effektivisering av administrasjonen, personalet og organisasjonskulturen
Internkontroll, beredskap

Ledelse

Drifta er delt mellom strategisk ledelse og daglig drift. Den strategiske ledelse utøves av administrasjonssjefen og ledergruppen som består av lønn- og personalsjef, økonomisjef og kommunalsjef. Daglig drift ute i avdelingene ledes av avdelingsleder for de respektive avdelinger.

Som administrasjonssjef i Salangen kommune ønsker jeg at vi gir best mulig tjenester til kommunens innbyggere. Ved å gi oss tilbakemelding gir du oss muligheten til forbedring. Ta en telefon eller send en e-post.

Rådmannens ledergruppe:

  • Kommunalsjef Johnny Sagerup
  • Lønn-og personalsjef Hege Berntsen
  • Økonomisjef Heidi Aasen

Kontaktinformasjon

Administrasjonssjef Lars Øyvind Strøm

  • E-post: Ny kontaktinformasjon kommer
  • Telefon: 77 17 20 00
  • Kontorsted: Strandveien 33, 9350 Sjøvegan