Om koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Enheten har et overordnet ansvar for: 

 • Kommunens plan for habilitering og rehabilitering (i Salangen inngår dette i Helse- og omsorgsplanen)
 • Legge til rette for brukermedvirkning 
 • Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering 
 • Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
  • Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator
  • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator
  • Oppnevning av koordinator
  • Kompetanseheving om individuell plan og koordinator
  • Opplæring og veiledning av koordinatorer
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer
 • Ivareta familieperspektivet
 • Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere
 • Motta interne meldinger om mulig behov for habilitering og rehabilitering 

Kontakt med koordinerende enhet

Ergoterapeut fungerer som det første kontaktpunktet for koordinerende enhet, og kan kontaktes for tilmelding av brukere med behov for tjenester fra ulike fagfolk  og behov for habilitering eller rehabilitering (se kontaktinfo i høyre marg). Ergoterapeut har ansvar for å ta initiativ til samarbeid med aktuelle instanser. Målet er at brukeren av de ulike tjenestene får et samordnet og helhetlig tilbud. 

Individuell plan

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for individuell plan og koordinator.

Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan og rett til å få en personlig koordinator. Retten til koordinator gjelder uavhengig av om man ønsker en individuell plan

En individuell plan er en brukerstyrt, overordnet plan som beskriver hvem som har ansvar for å gjøre hva og når det skal gjøres. 

En individuell plan gir ingen utvidet rett til tjenester, men kan være nyttig for å få et helhetlig tjenestetilbud.  Det er tjenester fra helse og omsorg, spesialisthelsetjenesten, barnevernet og NAV som gir rett på individuell plan og koordinator. Opprettelse av ansvarsgruppe kan ofte være hensiktsmessig. 

Du kan lese mer om individuell plan og koordinator på helsenorge: https://www.helsenorge.no/rettigheter/individuell-plan  

Individuell plan og koordinator søkes på kommunens ordinære søknadsskjema for helse og omsorgstjeneser, det finner du her

Barnekoordinator

Kommunen har også en lovfestet plikt til å tilby barnekoordinator til familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Du kan kontakte koordinerende enhet for utfyllende informasjon om ordningen (se kontaktinfo i høyre marg).

Kontaktinfo