Rådgivende enhet for russaker

Fra 01.07.22 fikk kommunen et lovpålagt ansvar for å opprette en rådgivende enhet for russaker. I Salangen kommune er dette ansvaret lagt til Miljøtjenesten avd. for psykisk helse og rusarbeid. Etableringen er hjemlet i den nye § 3-9 b i helse- og omsorgstjenesteloven, som ble vedtatt under behandlingen av regjeringen Solbergs forslag til rusreform.

Den rådgivende enheten for russaker skal ha ansvaret for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, inkludert gjennomføre ruskontroll dersom det er satt som vilkår. Oppmøte og ruskontroll pålegges av Politiet som vilkår for påtaleunnlatelse eller som vilkår for betinget dom.

Politiet videreformidler informasjon til rådgivende enhet i kommunen om at en person har fått ilagt nevnte vilkår, og enheten kaller personen inn til oppmøte og eventuelt til rustesting dersom dette er satt som vilkår. Enhetens primære oppgave er å gi generell informasjon, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt, i tillegg til eventuell rustesting. Hvis personen samtykker til det, kan rådgivende enhet også tilby helsehjelp og individrettet oppfølging av personens rusmiddelbruk, utover vilkårene som er satt av påtalemyndigheten.

Kontaktinformasjon til Salangen kommunes rådgivende enhet for russaker:

Hvordan komme i kontakt med oss?

Du kan selv ta kontakt med oss på telefon, i brevs form eller ved personlig oppmøte på våre kontorer på Helsesenteret. Du kan også henvises til oss fra fastlege, NAV, helsestasjon, barnevern eller spesialisthelsetjenesten.
Dersom andre tar kontakt med oss på dine vegne må vedkommende ha fullmakt fra deg.

Terapeutteamet

Terapeutteamet kan bistå med:

  • Kartlegging av behov for oppfølging.
  • Individuelle samtaler, enten på kontor, ute eller i ditt eget hjem
  • Ulik for form for oppfølging i hverdagen.
  • Ulike aktivitetstilbud i gruppe i samarbeid med Utetjenesten
  • Koordinerende hjelp der det er behov for flere tjenester, samt bistå med utarbeidelse/oppfølging av individuell plan.
  • Opprette og være deltaker i ansvarsgrupper der det er ønskelig.
  • Krise og akutt bistand.
  • Hjelp til innsøking til spesialisthelsetjenesten både i forhold til psykisk helse og rus, poliklinisk og døgnbehandling.
  • Samarbeid med og oppfølging av behandlingsopplegg fra fastlege og spesialisthelsetjeneste.
  • Årlige gjennomføring av kurs i depresjonsmestring (KID-kurs)

I terapeutteamet jobber spesialvernepleierne Ingeborg Sagerup og Anja Pedersen og spesialhjelpepleier Lill Karin Sagerup.  

Utetjenesten

Utetjenesten tilbyr både forebyggende arbeid og oppfølging av mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og / eller rus.

Utetjenesten har ansvaret for å utvikle og drifte tjenestens lavterskel aktivitetstilbud. Aktivitetstilbudet gjennomføres i samarbeid med Salangen frivilligsentral (SAFA), i deres lokaler. Hovedfokuset er meningsfull aktivitet, sosialt fellesskap og ernæring.  Gjennom tilbud som fysisk aktivitet og bruk av naturen, kreative, kulturelle og sosiale aktiviteter satser man på nettverksbygging, økt mestring av hverdagen, økt livskvalitet og økt selvhjelp. Tilbudet skal være preget av høy egenstyring, deltakelse og brukermedvirkning, der deltakernes interesser og ressurser skal styre innholdet.

Utetjenesten har også ansvaret for oppfølgingstjenester i bolig for mennesker med ruslidelse og/eller psykisk sykdom, både gjennom sporadisk hjelp og gjennom faste tjenester som er tildelt gjennom vedtak om praktisk bistand. Gjennom å tilby lavterskel praktisk hjelp og oppfølging ønsker man å skaper relasjoner mellom bruker og hjelpeapparat, med mål om at flere skal ønske å motta hjelp og delta på tjenestens aktivitetstilbud.

De ansatte i Utetjenesten er også støttekontakter for en rekke brukere med vedtak om støttekontakt.

I utetjenesten jobber spesialhjelpepleier Markus Fossbakk og miljøarbeiderne Sigrun Øverbø Jørgensen, Terese Thomassen og Roy Gunnar Hansen.

Utetjenesten nås på tlf. 922 09 865 eller 922 35 156.

Erfaringskonsulent

Kristin Sagerup Hellefossmo er ansatt som erfaringskonsulent i 20 % stilling. Erfaringskonsulenten er et supplement til fagfolkene i tjenesten, og bidrar med sin erfaring og brukerkompetanse både på system- og individnivå (likemannsarbeid). Hun er også med på å drifte tjenestens aktivitetstilbud. Kristin nås på telefon 922 17 436 eller e-post kristin.hellefossmo@salangen.kommune.no

Kommunepsykolog

Tjenesten samarbeider også med kommunepsykologen. Mer informasjon finner du her: https://www.salangen.kommune.no/kommunepsykolog.522310.no.html

Rask psykisk helsehjelp

Salangen kommune tilbyr behandlingsopplegget Rask psykisk helsehjelp gjennom et samarbeid mellom Astafjordlegen og Bardu kommune. Du kan lese mer om RASK her: https://www.salangen.kommune.no/rask-rask-psykisk-helsehjelp.522311.no.html

Lovverk og vedtak

Pasient- og brukerrettighetsloven gir mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse, avhengig og rus rett til kommunale helse- og omsorgstjenester. Tjenesten for psykisk helse og rusarbeid gir tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, og administrerer vedtak i forhold til dette.

Pris

Våre tjenester er i all hovedsak gratis. Tjenester som er gitt gjennom vedtak om praktisk bistand betaler egenandel etter satser fastsatt av kommunestyret.