Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Råd og utvalg

Salangen eldreråd

Eldreråd er et politisk valgt utvalg med hjemmel i Kommuneloven og tilhørende Forskrift.

Bakgrunn og begrunnelse for rådet er i hovedsak at eldre (pensjonister) er svakt representert når de politiske partiene nominerer folk på sikre plasser på sine valglister. Dette blir gradvis skjevere i og med at andelen eldre i befolkningen øker fordi fertiliteten synker i Norge.

Eldrerådet er gitt kun rådgivende myndighet, men har rett til å bli hørt av besluttende organer.

Eldrerådet i Salangen ønsker å være en kanal for påvirkning både for organiserte pensjonister og privatpersoner. Derfor inviterer vi til å bruke oss. Vi har to pensjonistforeninger i kommunen, Salangen Pensjonisforening og Sjøvegan Videregående Skoles Pensjonistforening. De som ikke er med der kan kontakte rådets medlemmer direkte .

For å gjøre oss synlig og lettere tilgjengelig oppretter vi denne nettpresentasjonen. Nedenfor finner dere oversikt over rådets medlemmer og møtedatoer. Øverst her finner du lenke til sakspapirer/protokoller. 

Ta kontakt og hjelp oss å bli et aktivt folkevalgt råd for eldre i Salangen!

 

Rådets medlemmer 2019-2023 er:

 • Jarle Adolfsen Sjøvegan, jaadol@online.no, tlf 90123106
 • Hans Nikolaissen Løksebotn, haeralf@gmail.com, tlf 95172740
 • Jørunn Rognsaa Rognsa, jrognsaa@gmail.com, tlf 40286102
 • Svein Prestbakk Øvre Salangen, sveinjp@gmail.com, tlf 90076273
 • Inessa Forsgren Laberg, inessapf@online.no, tlf 90988829

Varamedlemmer er:

 • Kirstin Rønning
 • Roald Østvik
 • Karin Østvik
 • Enok Sommerseth
 • Astrid Tunheim

SAKSPAPIRER, PROTOKOLLER, MØTEDATOER:

Protokoller 2021:

Skjema

 

Salangen ungdomsråd

Ungdomsrådet i Salangen er ungdommens talerør til de lokale politikerne og vi er her for at ungdom ikke skal bli glemt. Vi blir valgt inn for ett år av gangen hvor vi prøver å ha medlemmer som er fra litt over alt, i tillegg er det fast at det skal være to representanter fra EM (Enslige mindreårige) og elevrådet ved Salangen skole. Årets råd har 11 medlemmer som er mellom 13 og 19 år.

Medlemmer:

 • Leder: Emma Lind
 • Politisk nestleder: Oda Haugland
 • Organisatorisk nestleder: Synne Sagerup
 • Kasserer: Maiken Andreassen
 • Sekretær: Emma Mortensen
 • Medlem: Tobias Olsen
 • Medlem: Mirra Olsen
 • 1. Vara: Selina Hogstad
 • 2. Vara: Emily Amundsen
 • 3. Vara: Oda Nygård
 • 4. Vara: Storm Bendiksen

Kontaktinformasjon:

Mail: salangenungdomsrad@gmail.com
Instagram: @salangenungdomsrad

Saklister/protokoller:

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven § 5-12 opprette råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha råd for personer med funksjonsnedsettelse, og dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Les mer om dette her

Sakspapirer/protokoller:

Innkallinger:

Kontrollutvalg

Hålogaland Revisjon AS er sekretariat for kontrollutvalgene i 10 kommuner i Nordland og Sør-Troms. Nedenfor finner du link til hvor du kan finne offentlige dokumenter vedrørende arbeid i kontrollutvalgene.

Eventuelle ønskede opplysninger kan fås ved henvendelse til Hålogaland Revisjon AS: tah@halogalandrevisjon.no.

Hålogaland Revisjon AS, informasjon, møteplan, innkalling og protokoller.

Valg av kontrollutvalg 2019-2023

Kommunestyre har i møte 07.10.2019, sak 025/19 fattet følgende vedtak:

Medlemmer:

 • Jim Ståle Nordmo
 • Åshild Bendiktsen
 • Jimmy Treland
 • Isabel Sørensen
 • Svein Magne Forsgren

Varamedlemmer:

 • Linda Vadstein
 • Are Apeland
 • Jon Myrmel
 • Ellen Myrmel
 • Pål Samueljord
 • Inger Bakkemo
 • Inessa Forsgren

Valg av leder:

 • Jim Ståle Nordmo

Valg av nestleder:

 • Svein Magne Forsgren

Konfliktrådet

Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet.

Konfliktrådet behandler både straffbare forhold og sivile konflikter. I straffesaker er mekling et viktig alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner – og den eneste reaksjonsformen som legger til rette for at offer/klager/fornærmede og gjerningsperson kan møtes sammen med en upartisk mekler.

Flesteparten av de ca. 7-8000 sakene som årlig oversendes konfliktrådet kommer fra politiet, men tendensen er at også flere privatpersoner henvender seg for å få bistand. Eksempler på type saker i konfliktrådet er lovbrudd som skadeverk, trusler, innbrudd, mobbing, tyverier - og sivile konflikter som gjelder naboer, familie, husleie eller arbeidsplassen.

LES MER OM KONFLIKTRÅDET

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
Møte-ill

Sist oppdatert 05. juli 2021