Tildeling av tomt

 • Skriftlig søknad til kommunen/sentraladministrasjonen. Grethe Davidsen Kleppe
 • Sentraladministrasjonen sender rekvisisjon av oppmålingsforretning til oppmålingsavdelingen (Astafjord Kart og Oppmåling), som besørger oppmåling og utstedelse av måle/matrikkel-brev.  
 • Faktura på oppmålingsbegyr inkl. merkemateriell og tinglysningsgebyrer sendes ut fra oppmålingsavdelingen. Oppmålingsgebyr: Se Betalingsregulativ.
 • Sentraladministrasjonen sender ut faktura for tomta, og utsteder skjøte på tomta når oppmålingsbegyr og faktura for tomta er innbetalt.

Søknad om byggetillatelse

 • Når tomt er tildelt, kan søknad om byggetillatelse sendes kommunen. Krav om ansvarlig søker som skal sørge for komplett søknad til kommunen (Finn alt av byggeregler og skjemaer her).
 • Kommunen og husbygger/tiltakshaver kan kreve forhåndskonferanse før byggesøknad sendes inn for klargjøring av rammer for søknad.
 • Teknisk avdeling (Troms Kraft-bygget på Strandveien 41) har ansvar for byggesaksbehandling og veilednings-plikt i byggesaker.
 • Ta kontakt med Tor J. Jensen, avd.ing 481 80 878, e-post tor.jensen@salangen.kommune.no

Byggesaksbehandling

 • Komplette søknader om byggetillatelse i regulerte boligfelt skal normalt behandles innen 3 uker.
 • Faktura for byggesaksbehandling og tilknytningsavgifter vann og kloakk sendes ut i forbindelse med byggesaksbehandlingen.

Finansiering

 • En kan søke om startlån/tilskudd fra Husbanken. Gå inn på nettsiden til Husbanken: https://www.husbanken.no/startlaan/
 • Ved behov for råd og veiledning, ta kontakt med Salangen kommune, sentraladministrasjonen v/ Åse Movik på 922 07 590

 

Boligpolitisk handlingsplan 2016-2026

Boligpolitisk plan er et politisk styringsredskap som angir mål, tiltak og prioriteringer for kommunens boligpolitikk. 

Bolig-illustrasjon

Planen skal bidra til større effektivitet og mer samkjørt boligforvaltning i Salangen kommune, samt gi grunnlag for samarbeid med befolkning og aktører i boligmarkedet. Samtidig inneholder  planen en gjennomgang av kommunens behov for og bruk av boligpolitiske virkemidler i den gjeldende perioden.

Planen er delt inn i innledning, hoveddel og avslutningsvis en handlingsdel med oppsummering av tiltak. Hoveddelen behandler spesifikke områder innen boligpolitikken i Salangen kommune og består av situasjonsbeskrivelse, utviklingstrekk samt vurderinger av virkemidler og behov. I handlingsdelen presenteres kommunens målsettinger, strategier og tiltak for planperioden 2016-2026. Hele handlingsdelen må gjennomføres i planperiode 2016- 2026.

Last ned planen (PDF)