Gjenvinningsstasjon, grovavfall, miljøstasjon på Salangsverket:

Nye åpningstider for grovavfallsmottak på Salangsverket:

 • Åpent annenhver tirsdag klokken 14:00 – 18:00  (i partallsuker)
 • Sommeråpent: hver tirsdag kl. 14:00 - 18:00 fra 1. mai - 30. september.

Klikk for å lese mer om bygg- og rivningsavfall

LAST NED SORTERINGSGUIDE HOS SENJA AVFALL (på norsk, engelsk)

Sorteringsguide.JPG

Hageavfall

Eget mottak i Elvelund.
Kjør over brua ved Elvelund camping, deretter første vei inn til venstre, etter transformatorstasjonen svinger du til høyre. Ingen lukningstidsbegrensning

Bygg-og rivningsavfall

Bygg- og rivningsavfall leveres til Miljøstasjonene mot betaling. 
En del bygningsavfall er farlig avfall der abonnenten har gratis mengde 1000 kg pr. år.

Følgende avfallsfraksjoner må man betale ekstra for:

Rivingsavfall 

 • Trevirke og bygningsplater 
 • Fastmonterte innredninger 
 • Trykkimpregnert treverk* 
 • Gulvbelegg** 
 • Isolasjonsprodukter** 
 • Vinduer/vindusglass og dører** 
 • Vegg-veggteppe 
 • Toalett/servant/dusjkabinett

*er farlig avfall 

**kan være farlig avfall

 • Farlig avfall ut over de 1.000 kg som kan leveres gratis ved miljøstasjon.

Septiktømming

Ta kontakt med kommunen på 77 17 20 03 ved spørsmål.

Hytterenovasjon i Salangen kommune-lovgrunnlag og gebyrsats

Hytterenovasjon ble innført fra 1. juli 2020 i Salangen kommune.

Plassering av dunker og containere som skal benyttes i forbindelse med renovasjonsordning vises på kart her. Hytteavfall bringes til disse dunkene/containere som tømmes jevnlig. Merk at det kun er brennbart avfall som skal plasseres her.

Glass og metallavfall skal leveres til egne containere som står plassert ved Garsnes Camping, ved Strandparken i Sjøvegan sentrum samt ved port inn til Arena Elvenes.

Senja avfall vil oppdatere "Min renovasjon" på sin hjemmeside iht. ny ordning med hytterenovasjon. Da vil det være mulig å laste ned en egen app som viser plassering av dunker og containere, tømmeruter samt på hvilke dager tømming finner sted.

Lovgrunnlag for hytterenovasjon

Salangen kommune er pålagt å tilrettelegge avfallsinnsamling fra husholdninger, hytter og fritidshus som en selvfinansierende løsning – selvkost. Det betyr at kommunen ikke har inntekter av dette. Gebyret dekker utgiftene ved avfallsinnsamlingen. Det føres eget regnskap for selvkostområde renovasjon bolig, og et eget adskilt regnskap for selvkostområde renovasjon hytter/fritidshus, som begge over tid skal gå i 0.

Forurensningslovens § 30 sier at kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Ot.prp. nr. 87 (2001-2002) om forurensningsloven presiserer i kap 2.6.2 at «Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus etc.» Det samme påpeker Miljødirektoratet (tidl. Klif) i brev til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 27.06.2013. Les brevet her.

Renovasjonsgebyret og differensiering

Renovasjonsgebyr er knyttet til eiendommen og ikke personen. Har du både hytte og helårsbolig i Salangen kommune vil du få både gebyr for boligrenovasjon og hytterenovasjon. Dette er lovpålagt og likt i hele landet, se f.eks. uttalelse fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen her. Årsaken er at begge eiendommer genererer avfall og skal ha en renovasjonsordning, og kostnaden med denne må dekkes over et gebyr. Selv om du betaler avfallsgebyr også på en bolig i samme kommune har vi likevel kostnader med å samle inn avfall fra fritidseiendommen.

Om den enkelte hytteeier benytter seg av tilbudet eller ikke, har heller ikke betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon. Over tid vil imidlertid mindre bruk medføre mindre tømming og dermed lavere gebyr for alle hytteeierne. Det er dessverre ikke mulig å difrensiere avgiften i forhold til den enkelte hytteeier sin faktiske bruk med de ordningene som kan tilrettelegges i dag.

Det kan kun søkes fritak fra hytterenovasjonsordningen om hytten/fritidsboligen er ubrukelig/rivningsobjekt.

SØKNADSSKJEMA OM FRITAK FOR RENOVASJON (PDF)
Skjema må lastes ned, fylles ut og sendes inn

Gebyrsatser

Se betalingsregulativ for Salangen kommune

 

Med vennlig hilsen
Salangen kommune ved teknisk sjef

Mer om renovasjonsordningen i Salangen

Følgende informasjon gjelder fra 01.01.17:

Hvem skal betale renovasjonsavgift?

Samtlige gebyrenheter i kommunen skal betale avgift. Gebyrenheter regnes som følger:

 • Eneboliger.
 • Hver enkelt seksjonert del av bolig.
 • I bygninger som ikke er seksjonert vil hver boenhet med eget kjøkken regnes som egen gebyrenhet (leilighet med eget kjøkken regnes som en gebyrenhet).
 • To hybler med felles kjøkken regnes som en gebyrenhet (ved kun en hybel i bolig så betales ikke eget renovasjonsgebyr).
 • Fritidsboliger/hytter.

Renovasjonsavgift er den samme for hver enhet uansett størrelse. Unntaket er fritidsboliger/hytter som betaler egen avgift.

Hva betaler hver enhet for?

Renovasjonsavgift dekker følgende avfallsfraksjoner:

 • Vanlig husholdningsavfall (restavfall, plastavfall, papir- og metallavfall).
 • Grovavfall som leveres på miljøstasjon på Salangsverket.
 • Farlig avfall. Hver enhet kan levere 1.000 kg gratis pr. år ved miljøstasjon.

Hva må man betale ekstra for?

Følgende avfallsfraksjoner må man betale ekstra for:

 • Rivingsavfall (f.eks. gipsplater, takpapp, isolasjon og trevirke).
 • Farlig avfall ut over de 1.000 kg som kan leveres gratis ved miljøstasjon.

Eventuelt fritak fra renovasjonsavgift

I spesielle tilfeller vil det være mulig å søke om redusert avgift, eventuelt avgiftsfritak. Dette gjelder for følgende tilfeller:

 • Boliger som er fraflyttet men registrert som bolig i matrikkelen kan søke om hytterenovasjon, eventuelt om fritak fra renovasjonsavgift.
 • Hytter/fritidseiendommer der renovasjonsgebyr vil oppfattes som urimelig kan søke om fritak fra renovasjonsavgift.

Søknader sendes Salangen kommune ved Teknisk avdeling for behandling.

Ved spørsmål relatert til renovasjonsordning, kontakt Teknisk avdeling.

 

Med vennlig hilsen

Reidar Berg

teknisk sjef, Salangen kommune