Ordfører i Salangen kommune er Sigrun Wiggen Prestbakmo (SP)

Ordføreren er Salangens fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad. Ordfører ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen. 

En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommune og lokalsamfunn, herunder bidra til næringsutvikling.

Ordføreren har ansvar for innkalling til møter i kommunestyret og formannskapet. Ordføreren leder møtene i disse organer.
 
Ordføreren er kommunens rettslige representant jf kommunelovens §9

Ordføreren er bindeleddet mellom administrativt nivå og politisk nivå i kommunen.
Ordføreren kan kontaktes pr e-post, brev og telefon, og treffes på kommunehuset i Salangen, i Strandveien.

Varaordfører

 Svein Ivar Strømseth (AP) er varaordfører i Salangen kommune.