1. Søknader til idrettsaktivitet. (aktivitetsmidler). Søknadsfrist 25.05-2023

Idrettslagene sender sine søknader med nødvendige vedlegg til Salangen kommune innen fristen. Salangen idrettsråd har utarbeidet egne søknadsskjema og retningslinjer til fordeling av kulturmidlene. Salangen idrettsråd behandler søknadene og legger frem forslag til fordeling av aktivitetsmidlene før politisk behandling.   

2. Søknader til sang og musikkaktivitet. (aktivitetsmidler). Søknadsfrist 25.05-2023

Kor/Korps og andre grupper innen sang- og musikkforeninger sender sine søknader til Salangen kommune innen fristen. Salangen sang- og musikkråd innstiller til fordeling av aktivitetsmidlene til sang- og musikk i kommunen ovenfor politisk organ.

3. Søknader til andre lag og foreninger. (aktivitetsmidler). Søknadsfrist 25.05-2023

Andre lag og foreninger som ikke faller inn under idrett- eller sang og musikk aktivitet sender sine søknader til Salangen kommune innen fristen.

4. Søknader til drift av idrettsanlegg. Søknadsfrist 25.05-2023

Lag og foreninger som drifter idrettsanlegg kan søke om støtte fra kommunens kulturmidler. Salangen idrettsråd har utarbeidet egne søknadsskjema og retningslinjer til fordeling av støtten. Salangen idrettsråd behandler søknadene og legger frem forslag til fordeling av aktivitetsmidlene før politisk behandling. Lag og foreninger som drifter tråkkemaskiner for preparering av løypenett har mulighet til å søke kulturmidler til utgifter knyttet opp mot drift av maskinene.

5. Støtte til kursvirksomhet/kulturdeltakelse. Søknadsfrist 25.05 og 15.11-2023

Det er mulig for lag og foreninger til å søke støtte fra kulturmidlene til kompetansehevende tiltak. Forutsetning for støtte er at kursdeltakeren jobber som, eller kommer til å jobbe som instruktør i foreningene etter at kurset / kompetansehevingen er avsluttet. Søknad om støtten fremmes på søknadsskjemaet om aktivitetsstøtte, og det krysses av på kompetansehevende tiltak. Merk siste søknadsfrist 15 november.

Annen info

Søknadsfristen for alle søknader om kulturmidler er satt til 25. mai 2023, og søknadsskjema og informasjon finner du på Salangen kommunes hjemmeside (nederst på siden her).

Alle søknader med vedlegg merkes “Kulturmidler 2023“ og sendes innen fristen per post eller e- post til henholdsvis:

Kultursjefen