1. Søknader til idrettsaktivitet. (aktivitetsmidler). Søknadsfrist 10.05-2024

Idrettslagene sender sine søknader med nødvendige vedlegg til Salangen kommune innen fristen. Salangen idrettsråd har utarbeidet egne søknadsskjema og retningslinjer til fordeling av kulturmidlene. Salangen idrettsråd behandler søknadene og legger frem forslag til fordeling av aktivitetsmidlene før politisk behandling.   

2. Søknader til sang og musikkaktivitet. (aktivitetsmidler). Søknadsfrist 10.05-2024

1.  Kor/korps og andre grupper innen sang- og musikkforeninger sender sine søknader til Salangen kommune innen fristen. Salangen sang- og musikkråd innstiller til fordeling av aktivitetsmidlene til sang- og musikk i kommunen ovenfor politisk organ.

3. Søknader til andre lag og foreninger. (aktivitetsmidler). Søknadsfrist 10.05-2024

Andre lag og foreninger som ikke faller inn under idrett- eller sang og musikk aktivitet sender sine søknader til Salangen kommune innen fristen.

4. Søknader til drift av idrettsanlegg. Søknadsfrist 10.05-2024

Lag og foreninger som drifter idrettsanlegg kan søke om støtte fra kommunens kulturmidler. Salangen idrettsråd har utarbeidet egne søknadsskjema og retningslinjer til fordeling av støtten. Salangen idrettsråd behandler søknadene og legger frem forslag til fordeling av aktivitetsmidlene før politisk behandling.  

Lag og foreninger som drifter tråkkemaskiner for preparering av løypenett har mulighet til å søke kulturmidler til utgifter knyttet opp mot drift av maskinene.

5. Støtte til kursvirksomhet/kulturdeltakelse. Søknadsfrist 10.05.2024

Der er mulig for lag og foreninger til å søke støtte fra kulturmidlene til kompetansehevende tiltak. Forutsetning for støtte er at kursdeltakeren jobber som, eller kommer til å jobbe som instruktør i foreningene etter at kurset / kompetansehevingen er avsluttet. Søknad om støtten fremmes på søknadsskjemaet om aktivitetsstøtte, og det krysses av på kompetansehevende tiltak.

Innsending av søknadsskjema

Alle søknader med vedlegg merkes “Kulturmidler 2024“ og sendes innen fristen til Salangen kommune, postboks 77, 9350 SJØVEGAN eller på e-post til; postmottak@salangen.kommune.no