UTLYSNING AV KULTURMIDLER SALANGEN KOMMUNE 2021.

Herved bekjentgjøres prosedyrer og søknadsfrister for de organisasjoner i Salangen som ønsker å søke om kulturmidler for 2021.
Søknadsskjema finnes nederst på siden her.

 

Følgende tilskudd til fordeling;

1. Søknader til idrettsaktivitet (aktivitetsmidler). Søknadsfrist 10.05.2021

Idrettslagene sender sine søknader med nødvendige vedlegg til Salangen kommune innen fristen. Salangen idrettsråd har utarbeidet egne søknadsskjema og retningslinjer til fordeling av kulturmidlene. Idrettsrådet leverer på denne bakgrunn innstilling til fordeling av kulturmidlene til idretten.


2. Søknader til sang og musikkaktivitet (aktivitetsmidler). Søknadsfrist 10.05.2021

Kor/Korps og andre grupper innen sang- og musikkforeninger sender sine søknader til Salangen kommune innen fristen. Salangen sang- og musikkråd innstiller til fordeling av kulturmidlene til sang- og musikk i kommunen.


3. Søknader til andre lag og foreninger (aktivitetsmidler). Søknadsfrist 10.05.2021

Andre lag og foreninger som ikke faller inn under idrett- eller sang og musikk aktivitet sender sine søknader til Salangen kommune innen fristen.


4. Søknader til drift av idrettsanlegg. Søknadsfrist 10.05.2021.

Lag og foreninger som drifter idrettsanlegg kan søke om støtte fra kommunens kulturmidler. Salangen idrettsråd har utarbeidet egne søknadsskjema og retningslinjer til fordeling av støtten. Idrettsrådet leverer på denne bakgrunn innstilling til fordeling av kulturmidlene til idretten. Det er også mulig for de som drifter tråkkemaskin som preparerer skiløyper i kommunen om å søke tilskudd til driften.


5. Støtte til kursvirksomhet/kulturdeltakelse. Søknadsfrist 10.05.2021 og 15.11.2021.

Der er også mulig å søke kursstøtte fra Salangen kommune til kompetansehevende tiltak. Forutsetning for støtte er at kursdeltakeren jobber som, eller kommer til å jobbe som instruktør i laget eller kommunen etter at kurset / kompetansehevingen er avsluttet. Søknad om støtten fremmes på søknadsskjemaet om aktivitetsstøtte, og det krysses av på kompetansehevende tiltak. Merk at det er en siste søknadsfrist 15. november for de som kompetansehever etter hovedfristen 10.05.2021.

Søknadsfristen for alle søknader om kulturmidler er satt til 10. mai 2021, og søknadsskjema og eventuelle vedlegg finner du under her på Salangen kommunes hjemmeside. 

Alle søknader med vedlegg merkes “Kulturmidler 2021“ og sendes innen fristen pr post eller e- post til henholdsvis:

  • Salangen kommune, Postboks 77, 9350 SJØVEGAN
  • E-post: postmottak@salangen.kommune.no

KULTURSJEFEN


Vedlegg, skjema mm: