Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget er en del av egenkontrollen i kommunen og er underlagt kommunestyret. Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 23 og kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.

Kontrollutvalgets hovedoppgaver er å:

 • føre kontroll med at den økonomiske forvaltningen i kommunen skjer i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
 • påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon, som er å kontrollere at kommunen i sin forvaltning overholder gjeldende lovbestemmelser og vedtak
 • påse at det gjennomføres eierskapskontroller, som er å kontrollere at kommunens forvaltning av selskaper skjer i samsvar med gjeldende lovbestemmelser og vedtak
 • påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
 • påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

Kontrollutvalget tar imot henvendelser fra kommunens innbyggere og andre. Alle henvendelser blir vurdert, men det er kontrollutvalget selv som avgjør om henvendelsen gjelder et forhold som kontrollutvalget bør se nærmere på. Kontrollutvalget er ikke en klageinstans i enkeltsaker og har ikke myndighet til å bestemme hvordan en sak skal løses. Kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.

Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres til kontrollutvalgets sekretariat, leder og medlemmer.

Revisjon for Salangen kommune utføres av KomRev NORD IKS. Web: www.komrevnord.no

Kontrollutvalgets medlemmer 2019-2023

Kontrollutvalget 2019 - 2023

Faste medlemmer

 1. Jim Ståle Nordmo (leder)
 2. Svein-Magne Forsgren (nestleder) 3. Jimmy Treland
 3. Isabel Sørensen
 4. Åshild M. Bendiksen

Varamedlemmer

 1. Pål Samuelsjord
 2. Inger Bakkemo
 3. Inessa P . Forsgren 4. Linda Vadstein
 4. Are Apeland
 5. Jon Myrmel
 6. Ellen Myrmel

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon kontrollutvalgets leder:

Tlf.: 92038569
E-post: jimnordmo@msn.com

Sekretariatstjenestene for kontrollutvalget utføres av K-Sekretariatet IKS, som kan kontaktes på følgende måter:

Daglig leder Inger Johansen E-post: inger@k-sek.no Web: www.k-sek.no