Om næringsutvalget

Salangen kommunes næringsutvalg er opprettet av kommunestyret i møte 29. april 1993, sak nr. 22/93. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 10, nr. 1 om kommunestyrets rett til å etablere faste utvalg for kommunale formål eller avdelinger av kommunal virksomhet som ikke faller inn under særlovgivningen.

Søknader til næringsfondet skal utføres i www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfrister 2024

  • Næringsutvalgsmøte tirsdag 11. juni, frist for å levere søknad er fredag 10. mai
  • Næringsutvalgsmøte tirsdag 12. november, frist for å levere søknad er fredag 11.oktober

Søkere skal ta kontakt med Astafjord Utvikling i god tid før søknad sendes inn. Søknader som kommer inn etter den enkelte frist vil ikke bli behandlet før i neste møte.
For nærmere informasjon og spørsmål, ta kontakt med Astafjord Utvikling AS

Bjørn F. Nordmo, tlf. 917 00 556 Ronny B. Jensen, tlf. 902 90 204 Maria B. Dahl, tlf. 936 21 805


Søknadsfrist 31. januar 2024

Tildeling av midler til nydyrking

Næringsutvalget har satt av kr 100 000 til nydyrking i 2024, med søknadsfrist 31. januar 2024. Søknad skal sendes til næringsfondet i www.regionalforvaltning.no

Retningslinjer for tildeling av midler til nydyrking (næringsutvalget sak 020/20):

a. Tildeling skjer med utgangspunkt i kommunalt næringsfond for Salangen kommune, og er forankret i Strategisk næringsplan for perioden 2017-2020.

b. Frist for søknad om støtte til nydyrking er 31.01, det enkelte kalenderår.

c. Sum øremerkede midler til nydyrking fastsettes årlig i forkant av søknadsfristen.

d. Plan for nydyrkingsarbeidet må være godkjent av kommunal landbruksmyndighet før det kan søkes støtte. Godkjent plan skal ikke være eldre enn 3 år.

e. Søkere som har fått godkjent plan for nydyrking etter søknadsfrist, kan søke neste år, selv om tiltaket er iverksatt.

f. Det kan kun søkes om støtte for ett år av gangen.

g. Det kan innvilges støtte på kr 2 500 pr dekar, begrenset oppad til 50 % av tiltakets kostnad/omfang. Støtten blir utbetalt når ferdiggodkjennelse foreligger.

h. Dersom søknadssum overstiger potten til disposisjon, prioriteres slik: 1. Produksjon av melk 2. Produksjon av kjøtt, grønnsaker/potet, 3. Produksjon av grovfor/øvrig.

i. Andre begrensninger kan innføres dersom total søknadssum overstiger potten til disposisjon. Eksempel: lavere sats tildelt per dekar, begrensning i areal per søker, prioritet av nye søkere foran søkere som tidligere har mottatt støtte.

Retningslinjer for tildeling av midler fra kommunalt næringsfond (næringsutvalget sak 003/19):

Næringsutvalget vil legge følgende prioriteringer til grunn for tildeling:

1. Søknaden skal være forankret i Strategisk næringsplan for Salangen kommune

2. Søknader som innebærer samarbeid mellom flere bedrifter.

3. Søknader fra Elev og ungdomsbedrifter.

4. Søknader som gir nye arbeidsplasser/ny sysselsetting.

5. Søker skal ha vært i dialog med veileder hos Astafjord Utvikling AS før den behandles i næringsutvalget.