Kart over boligfeltene i Salangen

Oversikt_Boligområder-stor2.png

Hestgjerdet

Hvor: Elvebakkan Øvre Salangen, 12 km fra SjøveganHestgjerdet-flyfoto.png

Reguleringsplanen er godkjent i 1997 med i alt 6 tomter. Disse er utbygd med veg, vann og avløp. 
Reguleringsendring i 2009 hvor tomt 4-6 er gjort større.

Tomtestørrelsen er på ca. 1,5 daa. Det er 3 ledige tomter per 21.11.17. 

2 ledige tomter på ca. 1,5 da
1 ledig tomt på ca. 1, 2 da
Pris: Kr 60 000,-

Karavika

Hvor: Ovenfor Sjøvegan sentrum, vest for Øvre Sjøvegan Boligfelt/St.Hansveien. Karavika-trinn1b.png

Reguleringsplanen for Karavika Boligfelt er godkjent i 1991 med i alt 72 tomter.

Trinn 1:

Del av planen er utbygd med veg, vann og avløp i 2017 for i alt 13 tomter i forlengelsen av St. Hansveien. Av disse 13 tomtene er 5 tomter solgt, 3 tomter er reservert og 5 er ledige per 29.01.18. Tomtestørrelsen er ca. 1 da.

Prisen på tomtene her er differensiert, fra kr 100 000 - 200 000.

Last ned tomteoversikt for trinn 1

Trinn 2 i Karavikafeltet:

Planlagt oppstart i 2019. Dette er en videreføring av trinn 1 i retning mot vest. Mer informasjon om dette når det nærmer seg realisering. Se kartbilde av trinn 2.

Last ned tomteoversikt trinn 2

Karavika trinn2b.png

Laberg

Hvor: Laberg på sørsida av Sagfjorden/Sjøvegan, 3,5 km fra SjøveganLaberg.png

Reguleringsplanen er godkjent i 1995. Det er totalt 32 tomter samt 2 private ikke-bebygde tomter.

Feltet er utbygd med veg, vann og avløp. Det er 11 ledige tomter per 21.11.17. Tomtestørrelsen er ca. 1 da.
Pris:  Kr 60 000,-

Sandbergan

Hvor: Ovenfor Sjøvegan sentrum. Sandbergan.png

Reguleringsplanen er godkjent i 1985. Utbygd med veg, vann og avløp 1986-87.

Her er totalt ca. 48 tomter. Ca. 10 tomter er ledige per 21.11.17. Mange av dem er vanskelig å bebygge pga. terrengforholdene. Tomtestørrelse ca. 1 da.
Pris: Kr 35 000 - 65/70 000,- 

Boligpolitisk handlingsplan 2016-2026

Boligpolitisk plan er et politisk styringsredskap som angir mål, tiltak og prioriteringer for kommunens boligpolitikk. 

Planen skal bidra til større effektivitet og mer samkjørt boligforvaltning i Salangen kommune, samt gi grunnlag for samarbeid med befolkning og aktører i boligmarkedet. Samtidig inneholder  Bolig-illustrasjonplanen en gjennomgang av kommunens behov for og bruk av boligpolitiske virkemidler i den gjeldende perioden.

Planen er delt inn i innledning, hoveddel og avslutningsvis en handlingsdel med oppsummering av tiltak. Hoveddelen behandler spesifikke områder innen boligpolitikken i Salangen kommune og består av situasjonsbeskrivelse, utviklingstrekk samt vurderinger av virkemidler og behov. I handlingsdelen presenteres kommunens målsettinger, strategier og tiltak for planperioden 2016-2026. Hele handlingsdelen må gjennomføres i planperiode 2016- 2026.

Last ned planen

Hvordan går du fram?