Formålet

Det er Lov om barneverntjenester og dens forskrifter som danner grunnlag for barneverntjenesten sin virksomhet. Lov om barneverntjenester sitt formål iflg. § 1-1 er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og støtte til rett tid. Den skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Målgruppe

Det er Lov om barneverntjenester og dens forskrifter som danner grunnlag for barneverntjenesten sin virksomhet. Lov om barneverntjenester sitt formål ifølge § 1-1 er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.

Barnevernet yter hjelp til barn, unge og deres familier til de fyller 18 år. I enkelte tilfeller kan man også bistå med ettervern til ungdom mellom 18 og 25 år.

Hvem melder til barneverntjenesten?

Noen meldinger kommer til barneverntjenesten fra foreldrene selv. Barn og ungdom oppsøker også barneverntjenesten på egen hånd for å be om hjelp. Ellers mottar barneverntjenesten meldinger fra offentlige myndigheter og yrkesgrupper som politi, helsepersonell og ansatte i skole og barnehage. Disse har alle et juridisk ansvar for å melde til barneverntjenesten når de ser at barn og unge har det vanskelig. Privatpersoner har et moralsk ansvar, men ikke et juridisk ansvar for å melde i fra hvis de er bekymret for omsorgen til et barn..

Hvordan melder jeg til barneverntjenesten?

Meldinger kan gis barneverntjenesten på telefon 930 72 055  eller i brev. Både offentlige og private meldere gjør dette på elektronisk skjema her. Du må velge Salangen som kommune, uavhengig av hvor barnet du er bekymret for bor. Dette er fordi Salangen er vertskommune og skal motta bekymringsmeldingen.
Det er også mulig å henvende seg personlig til barneverntjenesten.

 • Postadresse: Astafjord barneverntjeneste, boks 77, 9355 SJØVEGAN
 • Besøksadresse: Strandveien 4, Huset mot Havet, 9350 SJØVEGAN

Kan jeg som melder være anonym?

Privatpersoner kan melde saker anonymt til barnevernet. Det vil si at de varsler barneverntjenesten om at de er bekymret for et barn, men unnlater å opplyse om sitt navn og adresse.


Offentlige ansatte skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at barnet lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Offentlige ansatte kan ikke melde saker anonymt, men kan drøfte en bekymring anonymt.

Hva skjer i en barnevernssak?

Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste. Ansvar og oppgaver finnes i lov om barneverntjenester. Når barneverntjenesten mottar en melding, enten det er fra foreldre eller andre, vil denne gjennomgås innen en uke for å vurdere om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Dersom barneverntjenesten mener at meldingen gir grunnlag for det, iverksettes det en barnevernsundersøkelse.

Barneverntjenesten kontakter foreldrene, og også ungdommen selv dersom han/ hun er over 15 år. I møte med barneverntjenesten får foreldrene vite hva som står i meldingen hvis det er andre som har meldt bekymring.  

Barneverntjenesten kommer også på hjemmebesøk for å få et nærmere inntrykk av familiesituasjonen. Foreldre og barn får mulighet til å formidle om sine tanker om bekymringsmeldingen, om hjemmesituasjonen og hvordan de har det. 

Barnevernstjenesten snakker med og får informasjon fra ansatte i barnehage, skole og andre offentlige instanser som kjenner familien, for å høre hvordan barnet har det der og hvordan foreldrene fungerer i foreldrerollen. Det kan gjennomføres observasjon av samspill mellom foreldre og barn, og det kan gjennomføres observasjoner i barnehage og skole om situasjonen tilsier det.

Barneverntjenesten har en frist på 3 måneder før undersøkelsen må konkluderes. I særlige tilfeller kan det gjøres beslutning om utvidelse inntil seks måneder.  Konklusjonen på en undersøkelse kan være at barnevertjenesten

 • ikke finner grunn til bekymring og avslutter saken
 • foreslår hjelpetiltak til barnet og familien i hjemmet
 • vurderer at barnet lever i en så alvorlig situasjon med omsorgssvikt at hjelpetiltak ikke er nok og barnet ikke kan bo hjemme. I slike tilfeller fremmer barnevernstjenesten en sak til fylkesnemnda, som er egen rettsinstans for barnevernssaker.

Det vanligste er at saken avsluttes eller at familien får tilbud om hjelpetiltak.

Hvem samarbeider barneverntjenesten med?

Barneverntjenesten samarbeider med alle som har med barn og unge i våre kommuner å gjøre. I tillegg samarbeider vi med andre barneverntjenester i Midt-Troms området. Vi søker ofte råd fra Statsforvalteren, og vi søker om bistand fra statens barnevern (Bufetat) der vi ser behov for det. I særlige tilfeller samarbeider vi også med sakkyndige med særlige kompetanse innenfor feltet barn/unge og familier. Når det gjelder det enkelte barn, så tilstreber vi samtykke fra de berørte før vi iverksetter samarbeid

Mulige tiltak

Tiltak kan for eksempel være: 

 • råd og veiledning
 • besøk/avlastningshjem
 • miljøarbeider i hjemmet
 • plass i barnehage/SFO
 • fritidsaktiviteter
 • støttekontakter
 • foreldreveiledning
 • opphold på foreldre-og barnsenter og plassering av barnet utenfor hjemmet. 

Tiltakene som her nevnes er frivillige og i samarbeid med foreldrene. I noen tilfeller der forholdene er så alvorlig at det kan skade barnets helse eller utvikling om barnet blir i hjemmet, kan barneverntjenesten flytte barnet mot foreldrenes ønske. Det er Fylkesnemnda som skal behandle og fatte vedtak i slike saker. Statsforvalteren er tilsynsmyndighet og klageinstans. Etter fylte 18 år kan i noen tilfeller påbegynte tiltak opprettholdes inntil fylte 25 år dersom ungdommen selv ønsker det og barneverntjenesten finner det hensiktsmessig.

Adopsjon

Søknad om adopsjon behandles av Bufetat.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder/barnevernleder: Stine Myrmel Anker, tlf 924 86 004

 • Forkontor/kontaktnummer barnevern: tlf 930 72 055
 • Postadresse: Astafjord barneverntjeneste, boks 77, 9355 SJØVEGAN
 • Besøksadresse: Strandveien 4, 2. etasje, Huset mot Havet, Sjøvegan
 • Astafjord barneverntjeneste benytter digital post KS SvarUt og SvarInn. Vårt organisasjonsnummer er 984 000 529. Vennligst benytt dette ved all digital postforsendelse.

Vaktnummer: 4000 2276 (4000BARN)

Interkommunal barnevernvakt

Når barn eller familier opplever en akutt krise som ikke kan vente til neste virkedag, kan barnevernvakta kontaktes. Barnevernvakta er en bakvaktsordning på telefon, og er et samarbeid mellom barnevernvakt.png kommunene Ibestad, Salangen, Lavangen, Gratangen, Sørreisa, Dyrøy, Bardu og Målselv. Vakttelefonen bemannes av ansatte i barnevernstjenesten. Her kan man få råd og veiledning i den aktuelle situasjonen, og barnevernvakta kan rykker ut dersom det vurderes som nødvendig.

Vakttelefonen er åpen mellom 15.00 og 08.00 på hverdagene, og hele døgnet i helger og høytider.

Vaktnummer: 4000 2276 (4000BARN)

Se informasjonfilm her