Helsehjelp i hjemmet

Det betales ikke egenandel for helsehjelp i hjemmet eller hjelp til personlig pleie og stell.

Praktisk bistand/hjemmehjelp

For praktisk bistand betales det egenandel i henhold til kommunestyrevedtak. Se avgifter og gebyrer her.

 

Trygghetsalarmer

  • Salangen kommune har avtale med Trygghetsentralen/DORO om levering av tjenester.
  • Leie av trygghetsalarm pr mnd: kr 250,-
  • Engangsbeløp v/ montering av ny alarm: kr 280,-

Matombringing

Du kan søke om middagslevering fra kjøkken på SABE.

Priser:

Middag mandag - fredag og søndag: kr  90,-
Middag lørdag kr  55,-

Omsorgsboliger

Det er 14 omsorgsleiligheter og 4 omsorgshybler på SABE.

  • Omsorgsleilighetene eies av Salangen boligstiftelse, men leies ut etter søknad og tildeles av  omsorgsteamet. Husleiekontrakt inngås med Salangen boligstiftelse.
  • Omsorgshyblene eies av Salangen kommune og ligger på Rosestua. Hyblene leies ut etter søknad og tildeles av omsorgsteamet. Du kan kjøpe full kost. Vask av rom er inkludert i leie. Leiekontrakt inngås med Salangen kommune.
  • All helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand må ellers søkes om, som i eget hjem.

Hverdagsrehabilitering

Kan gis etter søknad  i et begrenset tidsrom i eget hjem og er i samarbeid med ergoterapeut og fysioterapeut. Les mer om dette her.

Omsorgslønn

Tildeles etter HOL § 3- 6  til de som har særlig tyngende omsorgsarbeid, som er nødvendig på den måten at kommunen ellers har måttet yte det.  Du søker på vanlig PLO-søknadsskjema og tildeles etter skjønnsmessig vurdering i omsorgsteamet. Søkes miljøtjenesten.

Finn søknadsskjema her

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Søkes  Miljøtjenesten etter §3-8 HOL. Finn søknadsskjema her.