Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gravemelding og kabelpåvisning

Både bedrifter og privatpersoner må registrere alle henvendelser om gravearbeid på egen eiendom inn i kundeportalen til Geomatikk.
Geomatikk opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning.

REGISTRÉR GRAVEARBEID HER

Ved graving plikter den som er ansvarlig for å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger som kan bli berørt av arbeidene.  Gravemeldingen skal i så måte være til hjelp for den som graver til å skaffe seg disse viktige opplysningene.

Dersom det oppstår skade fordi graving ikke er varslet, de nødvendige påtegninger ikke er hentet inn, eller fordi graving er utført i strid med de anvisninger som er gitt i henhold til standardskjemaet, er den som graver ansvarlig og pliktig til å betale reparasjon av skaden. Graver er også ansvarlig for all skade som ved gravearbeidet måtte påføres området eller tredjemann.

Ved arbeid på eller nær offentlig vei er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57 og 58 og forurensningsloven §§ 28 og 37. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad.

Skulle det under gravearbeider komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Troms fylkeskommune v/Kulturetaten omgående, jfr kulturminneloven §8, annet ledd.

Sist oppdatert 06. desember 2023