Plassering av dunker og containere som skal benyttes i forbindelse med renovasjonsordning vises på vedlagte kart under her. Hytteavfall bringes til disse dunkene/containere som tømmes jevnlig. Merk at det kun er brennbart avfall som skal plasseres her.

Glass og metallavfall skal leveres til egne containere som står plassert ved Garsnes Camping, ved Strandparken i Sjøvegan sentrum samt ved port inn til Arena Elvenes.

Senja avfall vil oppdatere "Min renovasjon" på sin hjemmeside iht. ny ordning med hytterenovasjon. Da vil det være mulig å laste ned en egen app som viser plassering av dunker og containere, tømmeruter samt på hvilke dager tømming finner sted.

Lovgrunnlag for hytterenovasjon

Salangen kommune er pålagt å tilrettelegge avfallsinnsamling fra husholdninger, hytter og fritidshus som en selvfinansierende løsning – selvkost. Det betyr at kommunen ikke har inntekter av dette. Gebyret dekker utgiftene ved avfallsinnsamlingen. Det føres eget regnskap for selvkostområde renovasjon bolig, og et eget adskilt regnskap for selvkostområde renovasjon hytter/fritidshus, som begge over tid skal gå i 0.

Forurensningslovens § 30 sier at kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Ot.prp. nr. 87 (2001-2002) om forurensningsloven presiserer i kap 2.6.2 at «Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus etc.» Det samme påpeker Miljødirektoratet (tidl. Klif) i brev til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 27.06.2013. Les brevet her.

Renovasjonsgebyret og differensiering

Renovasjonsgebyr er knyttet til eiendommen og ikke personen. Har du både hytte og helårsbolig i Salangen kommune vil du få både gebyr for bolig renovasjon og hytte renovasjon. Dette er lovpålagt og likt i hele landet, se f.eks. uttalelse fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen her. Årsaken er at begge eiendommer genererer avfall og skal ha en renovasjonsordning, og kostnaden med denne må dekkes over et gebyr. Selv om du betaler avfallsgebyr også på en bolig i samme kommune har vi likevel kostnader med å samle inn avfall fra fritidseiendommen.

Om den enkelte hytteeier benytter seg av tilbudet eller ikke, har heller ikke betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon. Over tid vil imidlertid mindre bruk medføre mindre tømming og dermed lavere gebyr for alle hytteeierne. Det er dessverre ikke mulig å difrensiere avgiften i forhold til den enkelte hytteeier sin faktiske bruk med de ordningene som kan tilrettelegges i dag.

Det kan kun søkes fritak fra hytterenovasjonsordningen om hytten/fritidsboligen er ubrukelig/rivningsobjekt.

Søknadsskjema for fritak (PDF)

Gebyrsatser

Betalingsregulativ for år 2020 ble vedtatt i Kommunestyret den 28.10.2019 i sak 45/19. Kommunale avgifter faktureres fire ganger i året (med ¼ hver gang).

Renovasjonsavgift per år per hytte er kr 650,- pluss mva (kr 812,50 inklusiv mva).

Ved at ordningen igangsettes 1.7.2020 vil renovasjonsavgift hytter bli fakturert på 3. og 4. kvartal kommunale avgifter år 2020, med kr 203,12 inklusiv mva per kvartal.

Hytterenovasjon er et lovpålagt eget selvkost område. Det vil si at avgiften skal kun dekke utgiftene det koster å innhente og handtere innsamlet avfall fra hyttene.

 

Med vennlig hilsen
Salangen kommune ved teknisk sjef

Kart over dunker og kontainere i Salangen

Kart over dunker og conteinere i Salangen.jpg

Renovasjonsdunker.JPG