Søknad om støtte sendes via regionalforvaltning.no, på skjema som åpnes 1/1-24, Kommunalt næringsfond 2024 – Salangen kommune.

Alle søkere skal være i kontakt med Astafjord Utvikling før søknad sendes.

Retningslinjer for tildeling av støtte til nydyrking

Næringsutvalget vedtok i sak 020/20 nye retningslinjer for tildeling av støtte til nydyrking i Salangen kommune.

a.  Tildeling skjer med utgangspunkt i kommunalt næringsfond for Salangen kommune, og er forankret i Strategisk næringsplan for perioden 2017-2020.

b. Frist for søknad om støtte til nydyrking er 31.01, det enkelte kalenderår.

c. Sum øremerkede midler til nydyrking fastsettes årlig i forkant av søknadsfristen.

d. Plan for nydyrkingsarbeidet må være godkjent av kommunal landbruksmyndighet før det kan søkes støtte. Godkjent plan skal ikke være eldre enn 3 år.

e. Søkere som har fått godkjent plan for nydyrking etter søknadsfrist, kan søke neste år, selv om tiltaket er iverksatt.

f. Det kan kun søkes om støtte for ett år av gangen.

g. Det kan innvilges støtte på kr 2 500 pr dekar, begrenset oppad til 50 % av tiltakets kostnad/omfang. Støtten blir utbetalt når ferdiggodkjennelse foreligger.

h. Dersom søknadssum overstiger potten til disposisjon, prioriteres slik: 1. Produksjon av melk 2. Produksjon av kjøtt, grønnsaker/potet, 3. Produksjon av grovfor/øvrig.

i. Andre begrensninger kan innføres dersom total søknadssum overstiger potten til disposisjon. Eksempel: lavere sats tildelt per dekar, begrensning i areal per søker, prioritet av nye søkere foran søkere som tidligere har mottatt støtte.

Retningslinjene erstatter tidligere vedtak om kriterier for tildeling av støtte til nydyrking i Salangen kommune vedtatt i næringsutvalget i sak 007/19.