Budsjett og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan for 2023 – 2026  legger til rette for å nå sentrale målsettinger i kommuneplan for Salangen om å skape vekst og bolyst. Kommunen har gode resultater, god økonomistyring, fondsreserver og svært høy omstillings- utviklings- og bosettingsaktivitet. Fremover ser dette ut til å fortsette i 2023. Flere økonomiske forhold er også avklart til fordel for kommunen mot slutten av 2022. Det innebærer et enda bedre utgangspunkt for 2023 enn forutsatt ved inngangen til 2022.

Prioriterte områder for styrking

Prioriterte områder for styrking er bla. pleie og omsorg med etablering av nattjeneste innenfor hjemmetjenesten, barnehage og SFO sommeråpen, utvidet gratis tilbud SFO fra høsten 2023, videreføring av tilskudd til lag og foreninger, og finansiering av kommunalt tilskudd SAFA. Øvrige områder er i hovedsak foreslått videreført med mindre justeringer.

Avgiftsnivået

Avgiftsnivået innenfor spesielt selvkostområdet vann, avløp, slam, renovasjon og feiing har økt vel mye. Årsaken er lovpålagte krav og meget høy prisvekst på dette området. Kommunen jobber sammen med Senja Avfall AS og lokale aktører for å redusere kostnadsveksten på dette området.

Investeringsnivået

Innenfor investeringsområdet er det energieffektiviseringstiltak, sentrumsutvikling, delrenovering av kommunehus med utearealer, kommunalt vann til Labergshaugen og omsorgsboliger i sentrum som er de største foreslåtte tiltakene. Flere større prosjekter er jobbet med i flere år. Nå er de klare for å gjennomføres i 2023. I tillegg er det funnet rom for en rekke mindre prosjekter (jf. vedlegg 2 til investeringsplan 2023 – 2026), og avsatt en reserve til oppdukkende investeringsprosjekter.

Oppsummering

Oppsummert er det gode forutsetninger for kommunal drift i Salangen kommune neste år. Aktivitetsnivået vil bli høyt innenfor alle områder, og særlig på teknisk og investeringssiden samt bosetting. Salangen kommune går et spennende år i møte.