Reglement for næringsutvalget

Det er løpende søknadsfrist, og søknader må være innsendt i regionalforvaltning.no senest 14 dager før det enkelte møtet i Næringsutvalget (for møtedatoer, sjekk møtekalender).
Ta kontakt med Astafjort Utvikling AS for veiledning og ved spørsmål:
  • Bjørn: bjorn@arenaelvenes.no, +47 917 00 556
  • Trude: trude@arenaelvenes.no, +47 480 33 414

Salangen kommunes næringsutvalg er opprettet av kommunestyret i møte 29. april 1993, sak nr. 22/93. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 10, nr. 1 om kommunestyrets rett til å etablere faste utvalg for kommunale formål eller avdelinger av kommunal virksomhet som ikke faller inn under særlovgivningen.

Næringsutvalget behandler blant annet søknader om tilskudd fra Kommunalt utviklingsfond.

Strategier for næringsutviklingsarbeidet

Strategisk næringsplan (SNP) er rullert og vedtatt i kommunestyret i desember 2016.

Til nedlasting