Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Kommunene skal bruke midlene på støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Departementet forventer at kommunene tildeler midlene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte.

Prioriteringer i Salangen kommune i runde 6:

1. Serveringsbransjen

2. Overnatting

Søkere som har opprettholdt sin drift i perioden prioriteres. 

Søkere som tidligere har fått tildelt støtte, eller har fått avslag, kan søke på nytt. Tildelt Korona-støtte fra tidligere kommunale ordninger kan bli trukket fra.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Kommunen bruker den notifiserte paraplyordninga for alle tilskudd i denne runden.

Virksomheten må dokumentere inntektsbortfall, tap eller økte kostnader, og må oppgi tidligere mottatt kompensasjon i forbindelse med Covid-19. Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Støtte gis innenfor en samlet ramme på kr. 272 000.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i regionalforvaltning.no, og blir behandlet av næringsutvalget 10. februar 2022. Søknadsfrist 23. januar.

Alle søkere skal være i kontakt med Astafjord Utvikling før søknad sendes.

Bjørn Nordmo, 917 00556, bjorn@arenaelvenes.no     

Trude Berg 48033414, trude@arenaelvenes.no