Offentlig ettersyn

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 29.02.2024 – 21.3.2024 på biblioteket i Kulturhuset, i servicetorget på kommunehuset i Strandveien 33 og på kommunens hjemmeside. Skatteseddel (detaljert grunnlag takst og skatt) blir sendt til eierne ved utgangen av februar.

Eiendomsskatt år 2024

Kommunestyret vedtok den 29.12.2023 i sak 085/23 Budsjett og økonomiplan 2024 – 2027 følgende hovedmomenter;

  • Kontormessig justering (økning) av beregningsgrunnlaget eiendomsskatt med 3 %.
  • Ingen endring i eiendomsskattesatsene;
    • Boliger og fritidseiendommer 4 promille og obligatorisk reduksjonsfaktor 30 %. Det er vedtatt fritak for nye boligeiendommer i 5 år.
    • Næringseiendommer 7 promille.
    • Særskilt skattegrunnlag (redusert med 6 syvendedeler i år 2024)  6 promille.

For ytterligere detaljer om budsjettvedtaket se vedtaket her (PDF)

Eiendomsskatt ble innført i Salangen i år 2012. Basert på at bygningsverdiene generelt i Salangen har steget vesentlig i verdi siden år 2012, så har Kommunestyret vedtatt at grunnlaget for eiendomsskatt ble økt med 10 % i år 2022, 10 % i år 2023, og 3 % i år 2024.

Næring. Nytt skattenivå vil være 100% +10% +10% +3% = 123%.

Boliger og fritidbygg har 30 % obligatorisk reduksjonsfaktor. Slik at nytt skattenivå vil være (100% +10% +10% +3% = 123%) * 70% = 86%.

+3% = 123%+3% = 123%+3% = 123%

Endringer i takstgrunnlaget i løpet av 2023 (nye eiendommer, nybygg, påbygg, rivninger, fradeling, retting areal o.l.) blir gjort gjeldende fra 1. januar 2024.

Eiendomsskatt på under kr 300,- vil ikke bli fakturert.

Det sendes kun ut skatteseddel (Detaljert grunnlag – takst og skatt år 2024) for eiendommer som faktureres eiendomsskatt.

Klage

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år. Dette gjelder ikke dersom det er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klage må sendes skriftlig til: Salangen kommune v/eiendomsskattekontoret, Postboks 77, 9355 Sjøvegan, eller på epost til postmottak@salangen.kommune.no innen 18. april 2024.

Klagene vil bli behandlet av Takstnemnda (møte) etter klagefristens utløp.

Hvis Takstnemnda opprettholder sitt vedtak om takst (avslag på klagen), så oversendes klagen automatisk til behandling hos Ankenemnda (møte). Ankenemnda fatter endelig vedtak, og kan ikke påklages.
 

Faktura

Faktura for eiendomsskatt sendes ut sammen med øvrige kommunale avgifter, delt på fire terminer i året, med betalingsfrist 24 april, 24 juni, 24 september og 24 november.
Det oppmuntres til å opprette Avtalegiro eller Efaktura.

Mer informasjon om eiendomsskatt fås ved henvendelse til kommunen på tlf 77 17 20 03.

Se også følgende vedlegg:

Med hilsen

Salangen kommune

Eiendomsskattekontoret