Beredskapstelefon fra 1. juni til 8. september


Statsforvalteren i Troms og Finnmark behandler søknader om skadefelling av de store rovdyrene jerv, gaupe, bjørn og ulv fra 1. juni til og med 15. oktober/15. februar. Myndigheten er gitt av rovviltnemnda for region 8 eller Miljødirektoratet. Statsforvalteren har myndighet til å vurdere skadefelling av kongeørn hele året.

Har du skader på beitedyr kan du ringe beredskapstelefonen på 481 97 472 utenfor kontortid:
mandag–fredag kl. 15:30–22:00
lørdag–søndag kl. 08:00–22:00

I kontortida (mandag til fredag 08:00–15:30) kan du ringe oss på tlf. 78 95 03 00.

Hvis situasjonen ikke krever behandling med en gang, anbefaler vi at du ringer Statsforvalteren i kontortida. 

Vi kan svare deg på følgende:

  • spørsmål/søknad om skadefelling og oppfølging av fellingsforsøk
  • spørsmål/søknad om akutte forebyggende tiltak ved rovviltskader
  • korrespondanse med fellingslag som har oppdrag
  • korrespondanse med SNO og dyreeier om skadefellingsforsøk

Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) gjør skadedokumentasjon. Hvis du oppdager beitedyr som er skadd eller døde, og du mistenker at rovvilt er årsaken, ber vi om at du kontaker SNO for å få dokumentert om skaden skyldes rovvilt. 

Rovviltkontakter i Troms og Finnmark 

SNO i Troms: Emil Halvorsrud tlf. 482 36 037
SNO i Finnmark: Åse Stenersen tlf. 948 86 659

Miljødirektoratets beredskapstelefon for rovvilt: 977 87 000

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet som kan fatte vedtak om uttak av alle rovviltarter, i hele landet, når myndigheten ikke er hos Statsforvalteren. Miljødirektoratets beredskapstelefon for rovvilt besvares mellom kl. 06:00 og 22:00 hver dag.

Viktig at du melder fra

Vi anbefaler at du som dyreeier lagrer viktige kontakter på telefonen. Dette er f.eks. de nærmeste rovviltkontaktene i din region, SNO og beredskapstelefonen vår.

Les mer om statens beredskap i rovviltsaker her:
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/vilt/rovvilt/statens-beredskap-i-rovviltsaker/ 

Les denne informasjonen på Statsforvalterens nettside