Herved bekjentgjøres prosedyrer og søknadsfrister for de organisasjoner i Salangen som ønsker å søke om kulturmidler for 2018.

 

Salangen kommune har følgende tilskudd til fordeling;

  1. Aktivitetsstøtte til idrett; Søknadsfrist 10.05-2018 til Salangen kommune, kulturseksjonen, 9350 SJØVEGAN.
  2. Aktivitetsstøtte til musikk; Søknadsfrist 10.05-2018 til Salangen musikkråd v/ Inger M. Strand, St. Hansveien 66, 9350 SJØVEGAN. 
  3. Aktivitetsstøtte lag og foreninger generelt; søknadsfrist 10.05-2018 til Salangen kommune, kulturseksjonen, 9350 SJØVEGAN
  4. Driftstilskudd sommer og vinteranlegg; Søknadsfrist 10.05-2018 til Salangen idrettsråd.
  5. Kurs og konferansestøtte; Søknadsfrist 10.05-2018, men kan også sendes hele året før 15.11-2018 til Salangen kommune, kulturseksjonen, 9350 SJØVEGAN.

 

Søknader til idrettsaktivitet. ( aktivitetsmidler )

Idrettslagene sender sine søknader med nødvendige vedlegg til Salangen kommune, Kulturseksjonen innen 10.mai 2018. Disse midlene fordeles av idrettsrådet etter gjeldende retningslinjer utarbeidet av Salangen idrettsråd.

 

Søknader til sang og musikkaktivitet. ( aktivitetsmidler )

Kor/Korps og andre grupper innen sang- og musikkforeninger sender sine søknader til Salangen sang og musikkråd, Inger Strand, St.hans veien 66, 9350 Sjøvegan innen 10. mai 2017. Idretts- og musikkrådet sender felles søknad på vegne av henholdsvis idretts- og musikklagene til kulturkontoret innen 10. mai 2017.

 

Fristen 10. mai gjelder også andre lag og foreninger som driver aktivt kulturarbeid, og som søker kommunal støtte til kulturarbeid i Salangen kommune. På søknadsskjemaet vil det fremkomme hvilke vedlegg som skal vedlegges søknaden. Årsmeldingen skal inneholde oversikt over kulturtiltak i lagets regi siste regnskapsår.

 

Støtte til kursvirksomhet/kulturdeltakelse.

Der er også mulig å søke kursstøtte fra Salangen kommune til kompetansehevende tiltak. Det kan gis støtte etter søknad, og forutsetningene for støtte er at kursdeltakeren skal jobbe med laget / gruppen i Salangen etter at kurset / kompetansehevingen er avsluttet.

Søknaden fremmes på søknadsskjemaet søknad om aktivitetsstøtte, og det krysses av på kompetansehevende tiltak midt på siden. Det kan gis hel eller delvis støtte til kursavgiften, reise og oppholdsutgifter laget måtte ha i forbindelse med kurset. Ved bruk av privat bil regnes kroner 1,- pr km.

 

Kultursjefen.