1. HVEM KAN SØKE KULTURMIDLER AV SALANGEN KOMMUNE

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid kan gis til lag og foreninger innenfor kommunens grenser (dette gjelder ikke til kommersielle formål). I spesielle tilfeller kan også organisasjoner utenfor Salangen, som gir kulturtilbud til en del av kommunens innbyggere, bli tildelt midler.
Organisasjoner, lag og foreninger som søker støtte må ha en demokratisk oppbygning, dvs. at medlemskapet skal være åpent for alle, og ledelsen skal være valgt av medlemmene på årsmøtet.
Tiltak som kommunen gir tilskudd til etter andre regler, kommer ikke inn under disse retningslinjene.

2. SØKNADSPROSEDYRE

Salangen kommune tildeler hvert år midler etter søknad til lokale lag og foreninger. Det er fastsatt følgende søknadsprosedyre og krav til søknadene:

A.  Søknaden fremmes til Salangen kommune, kulturkontoret på fastlagte søknadsskjema.

De foreninger som har samordningsråd sender sine søknader med nødvendige vedlegg til sine respektive samordningsråd innen 15.april hvert år.  De som ikke har slike, sender søknadene direkte til kulturadministrasjonen i kommunen innen 30. april hvert år.

Følgende skjema som skal/kan brukes;  et skjema for generelt aktivitetstilskudd, utdanning/kurs, eldretiltak etc, skjema for aktivitet og poengberegning, skjema for dokumentasjon av deltagere på stevner/renn/turneringer, og skjema for driftstilskudd anlegg (sommer og vinter).

Samordningsrådene sender på grunnlag av søknadsmassen sine søknader til kulturadministrasjonen innen 30.april, for å få tildelt rammen. Samordningsrådene legger i 

    denne forbindelse frem et forslag til administrasjonen, som saksbehandler søknadene 

    overfor det politiske utvalget i løpet av mai/juni hvert år. Når det gjelder søknader til 

     utdanning og kurs, kan disse søknadene sendes hele året direkte til Salangen kommune.

B.  Følgende krav til vedlegg stilles til søknadene for å komme i betraktning ved tildelingen:

  • Revidert og godkjent regnskap og årsmelding for driften i lagets siste periode
  • Vedtatt budsjett for søknadsåret
  • Klar målsetting og handlingsplan over det videre arbeidet i laget
  • Medlemstall totalt i klubben, og differensiert over og under 19 år
  • Norges Idrettsforbunds rapportskjema ( for søknader innenfor idrett og friluftsliv )

Obs! Lag med undergrupper leverer regnskap, årsmeldinger og budsjett for hver av disse om det finnes. Nye lag og foreninger sender oversikt over styre og medlemstall pr.  søknadsdato.

Søknader som ikke har godkjente vedlegg kan ikke regne med å bli behandlet. Dersom noe må ettersendes bemerkes dette i søknaden på eget ark. Søknadsskjemaet fylles ut så korrekt og så nøye som mulig.
2. LAG OG ORGANISASJONER UTENFOR KOMMUNENS GRENSER

I forbindelse med søknader fra lag og foreninger utenfor kommunens grenser, skal disse ikke prioriteres ved tildeling av kulturmidler. I visse tilfeller kan disse få tildelt midler til sin aktivitet, dette om de har styre- eller lagsmedlemmer fra Salangen, eller tilrettelegger aktivitet i Salangen kommune for mindre eller større deler av befolkningen.
Disse lagene må også følge gjeldende prosedyre og retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Eldreaktivitet, funksjonshemmede og ungdom skal prioriteres når det gjelder tilskudd til organisasjoner utenfor kommunens grenser.


3. FORMER FOR TILSKUDD

De organisasjoner som er tilskuddsberettiget kan søke på tre typer tilskudd fra kulturmidlene ved hovedfordelingen. Andre tilskudd som fordeles av kommunen er ikke medtatt her.

A. Aktivitetstilskudd

Stønad i denne forbindelse gis til drift av lag og foreninger innenfor følgende aktivitetsområder.

  • Sang og musikk
  • Idrettsformål
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Eldreaktivitet
  • Diverse kulturformål

Når det gjelder søknader som fremmes overfor samordningsrådene er det i de fleste tilfeller samordningsrådenes forslag til fordeling som blir fulgt.
For resterende søknader fordeles stønad på grunnlag av en fordelingsnøkkel som inkluderer 3 faktorer:

a)  Aktivitet basert på hvor mange laget faktisk aktiviserer i treninger/øvinger/aktivitetsmøter, samt turer/stevner/øvingshelger /kamper/opptredener m.v. pr år. For dokumentasjon bruk vedlagte skjema.
b)  driftsutgifter i laget som vedrører medlemmene, for spesifikasjon / dokumentasjon bruk
     regnskapet.
c)  Antall medlemmer under 19 år. Bare aktive medlemmer skal oppgis, i det støtte-
     medlemskap ikke gir noe riktig bilde av aktiviteten i laget. For spesifikasjon bruk   
     søknadsskjemaet.

B. Tilskudd kurs og konferanser

For å styrke lag og foreningers ledelse og administrasjon, samt instruktørkorps, kan det gis støtte til lederopplæring / kompetanseheving. Fortrinnsvis gjelder tilskuddet deltakelse i kompetanseoppbyggende kurs, og det presiseres at lederopplæringen skal prioriteres innenfor barne- og ungdomsarbeid. Det kan ikke gis støtte til tapt arbeidsfortjeneste.

Noe av tilskuddet tildeles ved søknadsfrist, men noe holdes av til seinere fordeling. Lagene sender søknad til kulturkontoret, og vedlagt må der ligge kopi av betalte kvitteringer på reise, opphold og kursavgift. Det gis reisetilskudd for bruk av egen bil inntil kr: 1,- pr km.


B.  Tilskudd anlegg

Driftstilskudd for sommer- og vinteranlegg tildeles av Salangen Idrettsråd etter søknad fra lagene. Fordelinga skjer ut fra godkjente faktiske utgifter. Det er et eget søknadsskjema for dette, og søknadsfristen er den samme; 30.april..

Kurt-Jan Kvernmo
kultursjef