Lovgrunnlag:

 

Innsynsretten går fram av forvaltningsloven kap. IV Om saksforberedelse ved enkeltvedtak, se internettadressen:http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-004.html#18Klagerett


Har kommunen gjort et vedtak som gjelder deg personlig (dvs, et enkeltvedtak), og du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. Du må klage skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er gjort.

Du skal sende klagen til den avdelingen som har gjort vedtaket og denne skal straks vurdere saken på ny. Kommunen kan endre vedtaket til fordel for deg, eller den kan avvise klagen og opprettholde vedtaket.

Dersom kommunen avviser klagen, skal den straks sende den videre til en overordna klageinstans. Hvilket klageorgan dette er, vil gå fram av den samme loven som saken er vurdert i forhold til.

I saker som ikke er behandlet etter en lov, men f. eks. etter et kommunalt regelverk, er det det organet som har delegert sin beslutningsmyndighet som skal behandle klagen. Dette gjelder dersom ikke annet er nevnt i egne regelverk eks barnehagevedtekter.

Når klageinstansen har avgjort klagen, kan du ta saken din opp med Sivilombudsmannen.

Lovgrunnlag:
Lovgrunnlaget for klagebehandling går i hovedsak fram av forvaltningsloven kap. VI Om klage og omgjøring, se internettadressen: http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-006.html

Enkelte særlover kan inneholde særlige saksbehandlings- og klageregler. Disse vil i så fall gå foran forvaltningslovens regelverk.

Nærmere informasjon
Sivilombudsmannen