Om kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å Illustrasjonfastlegge det videre planarbeidet.

Last ned utfordringsdokument Salangen kommune valgperioden 2011-1015

Plikt til å utarbeide

Kommunen har nå fått plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst én gang i hver valgperiode og vedta den senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering. Det er viktig at dette arbeidet starter tidlig etter at kommunestyret er konstituert. Det gir det nye kommunestyret mulighet for å vurdere og ta stilling til hvilke planoppgaver som er viktige å arbeide med i kommunestyreperioden.

Hva skal den omfatte?

Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden.

Strategien bør inneholde:

  • redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø,
  • drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi (prinsipper for romlig utvikling), både for å ivareta samordning, utbygging og vern av områder ),
  • vurdering av sektorenes planbehov, og
  • vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Forankring

For å få en bred forankring av strategien vil det være av betydning at synspunkter fra statlige og regionale organer, nabokommuner og befolkning på vurderingene og prioriteringene i strategien er kjent når kommunestyret skal fatte sitt vedtak.

Eksterne lenker til informasjon