Administrasjonssjefen er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom den politiske ledelse og den øvrige administrasjon og tjenestevirksomheten. Administrasjonssjefen har ansvaret for å:
 
 • lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet
 • påse at de saker som legges fram for politisk behandling er forsvarlig utredet
 • påse at de vedtak som fattes i de politiske fora iverksettes og følges opp.
 • Oppfølging av innbyggernes tjenestebehov, og at behovsdekning og kvalitet på kommunens tjenester måles og vurderes
 • Sørge for innbyggerfokus i organisasjonen
 • Informasjon om tjenesteyting utad
 • Utforming av visjoner og mål i samhandling med politisk ledelse
 • Kontakt og samhandling med ordfører og øvrige folkevalgte
 • Støtte til avdelingsledere og bygging av felles organisasjonkultur
 • Sikring av koordinering og helhetlige disposisjoner og veivalg
 • Sikring av rammer, rutiner, og retningslinjer for virksomheten
 • Ansvar for iverksetting og effektivisering av administrasjonen, personalet og organisasjonskulturen
 • Internkontroll, beredskap


Ledelse:

Drifta er delt mellom strategisk ledelse og daglig drift. Den strategiske ledelse utøves av administrasjonssjefen og ledergruppen som består av lønn- og personalsjef, økonomisjef og kommunalsjef. Daglig drift ute i avdelingene ledes av avdelingsleder for de respektive avdelinger.

Som administrasjonssjef i Salangen kommune ønsker jeg at vi gir best mulig tjenester til kommunens innbyggere. Ved å gi oss tilbakemelding gir du oss muligheten til forbedring. Ta en telefon eller send en e-post.

 

Kontaktinformasjon

Telefon: Frode Skuggedal: 48044904 - 2002 (kun internt)

Besøksadresse:

Strandveien 33, 9350 Sjøvegan