Salangen kommune varsler herved oppstart av revisjon av trafikksikkerhetsplanen. Salangen kommunens trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyret 25.06.04. Planen skal nå revideres for en fireårsperiode, 2019 - 2023. Det bes derfor om innspill til arbeidet og forslag til trafikksikkerhetstiltak. Dette kan være både fartsgrenser/skilting, trafikkfarlige punkt/strekninger, behov for gang-/sykkelveger, vegomlegging, belysning, busslommer, fotgjengerkryssinger, skoleskyssordning, opplæring/holdningsarbeid m.m.  

Skoler, barnehager, FAU, grendeutvalg, eldreråd, ungdomsråd, enkeltpersoner, lag og foreninger inviteres til å komme med innspill til planarbeidet. Dagens trafikksikkerhetsplan ligger på kommunens hjemmeside, www.salangen.kommune.no/planer.452785.no.html