I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) §12-8 kunngjør Salangen kommune oppstart av reguleringsplaner skiløyper.   

Målet med planen er å legge til rette for skiløyper. Hensikten er å legge til rette for forutsigbarhet i forhold til drift, vedlikehold og framtidig bruk av traséene.  

Berørte grunneiere tilskrives.  

Det er gjennomført en vurdering om det er krav til planprogram etter pbl §4-1.   

Kart og Vurdering om krav om planprogram etter pbls §4-1 er vedlagt. 

Innspill til planarbeidet merkes saksnummer og sendes til Salangen kommune, pb 77, 9355 Salangen eller postmottak@salangen.kommune.no innen 7. januar 2019. 

Dokumenter