kart1-planarb-regplan-sjøvegan.jpeg

LAST NED DETTE KARTET I STORT FORMAT

Formålet med reguleringsplanen er oppfølging av pågående planarbeid med helhetsplan for Sjøvegan. Planen skal legge til rette for endring av byggeområder i sentrum til i hovedsak sentrumsformål. For øvrig skal det tilrettelegges for småbåthavn, offentlig plass mellom Sør-Troms museum og felleskjøpet - «Museumsplassen» inklusiv utfylling, offentlig torg mellom Felleskjøpet og Strandsenteret, trafikkområder, strandpromenade ev. med utfylling, strandpark, strandområde, renseanlegg og bobilcamping.

Planområdet er på ca. 175 daa inklusivt sjøareal. Planområdet avgrenses i vest mot parkeringsplassen til Coop, mot nord følger planen eiendomsgrensen til forretningsbygget på eiendommen 20/117, krysser fylkesveien og inkluderer det gamle Herredshuset og plassen vest for huset, deretter følger planen fasaden på bebyggelsen på oversiden av Strandveien fram til eksisterende bussholdeplass Strandveien 23, deretter følger planen nedsiden av Strandveien til Strandveien 51 og følger eiendomsgrensen til Strandveien 51, 53 og 55 fram til og med gnr 20 bnr 41. Planområdet grenser til sjøen i sør.

Gjeldende reguleringer:

kart2-planarb-regplan-sjøvegan.jpeg

LAST NED DETTE KARTET I STORT FORMAT

Planen medfører omregulering av følgende gjeldende planer:

  • 1923197501 LENSMANNSJORDET, Reguleringsplan13.05.75
  • 1923197801 SJØVEGAN SENTRUM, STRANDVEIEN Reguleringsplan 29.06.78
  • 1923198004 SJØVEGAN SENTRUM, STRANDVEIEN Reguleringsendr. 20.10.80
  • 1923198301 TORG OG PARK, SJØVEGAN Reguleringsplan 24.03.83
  • 1923198401 SJØVEGAN SENTRUM, RV 84 Reguleringsplan 12.10.84.
  • 1923198601 SJØVEGAN SENTRUM, STRANDVEIEN Reguleringsendr. 21.03.86
  • 1923199706 FORTAU SJØVEGAN SENTRUM RV 84 SENTRUM- X ST.HANSVEIEN. Reguleringsplan 23.10.97

Det er vurdert konsekvensutredning. Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I skal alltid konsekvensutredes. Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter §10, men ikke ha planprogram eller melding. Det er vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning i hht vedlegg I, ettersom planen ikke medfører utbygging med et bruksareal på mer enn 15 000 m2.

Det er konkludert med at det ikke er krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning i hht vedlegg II, ettersom planen ikke medfører utbygging i vesentlig grad, området er regulert med unntak av deler av strandpromenaden og et mindre område i nord (del av «Museumsplassen») og ikke vil ha vesentlige virkninger etter § 10.

Annonse og informasjon om planarbeidet finnes på hjemmesiden til Salangen kommune: www.salangen.kommune.no
Link til presentasjon av arbeidet med helhetsplan for Sjøvegan sentrum: https://storymaps.arcgis.com/stories/5b3a7bbb4b194b9d92edd0a041e064b0


Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Salangen kommune v/Ingrid Helene Frantzen eller til Asplan Viak AS v/Hanne Skeltved. Merknader til oppstart av planarbeid kan sendes innen 30.09. 2021 til Salangen kommune, pb. 77, 9355 Sjøvegan, e-post til: postmottak@salangen.kommune.no eller bruk elektronisk skjema under her.