Søknad sendes inn via søknadsportalen på nettsiden til Troms Holding:  https://www.tromsholding.no/utlysning-av-tilskudd-til-prosjekt-som-bidrar-til-rekruttering-i-primaernaeringene-i-troms/

Eller via https://skjema.no/tromsholding

Hvem kan søke:

 1. Søker skal være bosatt og skattepliktig i kommune tilhørende innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019 og ha virksomheten lokalisert og registret der.
 2. Søker skal være registrert i enhetsregisteret.
 3. Søker må være eier av minimum 67 % av foretaket. Dersom søker består av et foretak med flere eiere, skal minimum 67 % av eiersiden i foretaket oppfylle krav og vilkår i punkt A.
 4. Troms Holding støtter ikke foretak i økonomiske vanskeligheter. Dette omfatter ikke oppstartsbedrifter.
 5. Søker skal ikke tidligere ha mottatt tilskudd fra Troms Holding.

Hva kan det søkes om støtte til:

 • Tilskuddet kan gå til investeringer i driftsmidler/utstyr som er nødvendig for etablering og utvikling av næringsvirksomheten.
 • Tilskuddet kan gå til tiltak som vil bidra til en mer bærekraftig drift av foretaket

Det gis ikke støtte til ordinær drift.

Kostnader til leasing/leie eller kjøp av kvoter godkjennes ikke.

Tilskuddet tildeles i henhold til EØS – avtalens regler om bagatellmessig støtte:

 • Reglene om bagatellmessig støtte følger av forskrift av 14. november 2008 nr 1213. I følge disse reglene kan tilskuddsmottaker ikke motta bagatellmessig støtte på mer enn til sammen 200 000 Euro over et tidsrom på tre regnskapsår.
 • Før tilskuddet kan utbetales, må tilskuddsmottaker bekrefte overfor Troms Holding at det ikke er mottatt bagatellmessig støtte fra andre kilder i utbetalingsåret eller de to foregående årene som sammen med støtte fra Troms Holding i gjennomsnitt overstiger NOK 600 000. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse om denne støtten. Opplysningsplikten gjelder i tre regnskapsår fra tilbudstidspunktet.
 • Dersom tilskuddet ikke er gitt i overensstemmelse med reglene eller mottaker ikke bruker tilskuddet til det formål tilskuddet er gitt til, kan ESA pålegge Troms Holding å kreve tilskudd tilbake fra mottaker

Følgende vil bli vektlagt i behandlingen av søknadene:

 • Prosjektets gjennomføringsevne (mål, budsjett, finansiering, framdriftsplan)
 • Om prosjektet har fulgt planprosesser i henhold til gjeldende lovverk og at alle nødvendige godkjenninger er innhentet i forkant
 • Hvorvidt prosjektet kan utvikle nye arbeidsplasser, utvikle næringsmiljø, sikre etablerte arbeidsplasser
 • Om det er vist til at prosjektet vil bidra til en mer bærekraftig drift av foretaket