UiT Norges Arktiske Universitet har i samarbeid med Fylkesmannen i Troms jobbet med dette prosjektet i 2018 og ønsker å invitere til et dialogseminar hvor vi presenterer og diskuterer besøksforvalting-ill.pngfunnene med spesielt berørte parter.

Hensikten med seminaret er å belyse de ulike utfordringene som den økte naturbruken representerer for regionen, å identifisere behov for forvaltningsinnsats, og behov for koordinering mellom ulike aktører og institusjoner. Vi ønsker derfor å bruke dette seminaret til å invitere til dialog mellom reiselivsnæringen, interesseorganisasjoner og ulike forvaltningsorgan, om ulike sider ved dagens og fremtidas besøksforvaltning. 

Bakgrunn:

Regjeringen la i 2017 fram en ny reiselivsmelding som forteller om et reiseliv er i vekst. I Nord-Norge har veksten vært betydelig de seneste årene, stort sett innenfor det som kalles naturbasert turisme. Veksten finner ikke sted uten å sette spor, og reiser en rekke problemstillinger knyttet til friluftsliv, turisme og miljø. Internasjonalt har Norge et godt omdømme som miljønasjon, og det forplikter. Det er både en forpliktelse og forventning om at vi skal evne til å ivareta det som utgjør landsdelens attraksjonskraft – en natur som framstår som relativt uberørt. Over hele landet rapporteres det om trengsel, slitasje og «overturisme». Økningen representerer altså et tiltagende problem. Også i Troms har slitasje på naturen blitt gjenstand for debatt. Tiden er overmoden for å imøtekomme og å ta fatt i de utfordringene som økt friluftsliv og naturbasert turisme gir.

  • Tid: Onsdag 21.11, kl 1100-1600
  • Sted: UiT Campus Tromsø (auditorium vil bli bestemt senere)

Frist for påmelding er 12.10. Send en mail til undertegnede for påmelding og evt spørsmål. Program og informasjon vil bli sendt ut i god tid før seminaret. Se vedlegg for mer informasjon.

 

Vi ønsker også å gjøre oppmerksom på en friluftslivssamling i regi av FNF dagen etter, altså den 22.11. i Tromsø. Dette arrangementet belyser et viktig tema i friluftsliv og har fått tittelen «Hvordan få ut de som sitter inne?». Spørsmål til dette arrangementet kan rettes til: Eivind Høstmark Borge Eivind.Borge@tromsfylke.no