Salangen kommune har følgende tilskudd til fordeling;

  1. Aktivitetsstøtte til idrett; Søknadsfrist 01.05-2019 til Salangen kommune, kulturseksjonen, 9350 SJØVEGAN.
  2. Aktivitetsstøtte til musikk; Søknadsfrist 01.05-2019 til Salangen kommune, kulturseksjonen, 9350 SJØVEGAN.
  3. Aktivitetsstøtte andre lag og foreninger generelt; søknadsfrist 01.05-2019 til Salangen kommune, kulturseksjonen, 9350 SJØVEGAN
  4. Driftstilskudd sommer og vinteranlegg; Søknadsfrist 01.05-2019 til Salangen kommune, kulturseksjonen, 9350 SJØVEGAN.
  5. Kurs og konferansestøtte; Søknadsfrist 01.05-2019, men kan også sendes hele året innen 15.11-2019 til Salangen kommune, kulturseksjonen, 9350 SJØVEGAN.

 

Søknader til idrettsaktivitet. ( aktivitetsmidler )

Idrettslagene sender sine søknader med nødvendige vedlegg til Salangen kommune, Kulturseksjonen, 9350 SJØVGAN innen 01. mai 2019. Disse midlene fordeles av idrettsrådet etter gjeldende retningslinjer utarbeidet av Salangen idrettsråd.

 

Søknader til sang og musikkaktivitet. ( aktivitetsmidler )

Kor/Korps og andre grupper innen sang- og musikkforeninger sender sine søknader til Salangen kommune, Kulturseksjonen, 9350 SJØVEGAN innen 01. mai 2019.

 

Fristen 01.05- 2019 gjelder alle lag og foreninger som driver aktivt kulturarbeid, og som søker kommunal støtte til kulturarbeid i Salangen kommune. På søknadsskjemaet vil det fremkomme hvilke vedlegg som skal vedlegges søknaden. Årsmeldingen skal inneholde oversikt over kulturtiltak i lagets regi siste regnskapsår.

 

Støtte til kursvirksomhet/kulturdeltakelse.

Der er også mulig å søke kursstøtte fra Salangen kommune til kompetansehevende tiltak. Det kan gis støtte etter søknad, og forutsetningene for støtte er at kursdeltakeren skal jobbe med laget / gruppen i Salangen etter at kurset / kompetansehevingen er avsluttet.

Søknaden fremmes på søknadsskjemaet søknad om aktivitetsstøtte, og det krysses av på kompetansehevende tiltak midt på siden. Det kan gis hel eller delvis støtte til kursavgiften, reise og oppholdsutgifter laget måtte ha i forbindelse med kurset. Ved bruk av privat bil regnes kroner 1,- pr km.

Kultursjefen.