Salangen kommune har følgende tilskudd til fordeling:

(Gå til vedlegg, søknadsskjema mm)

1. Aktivitetsstøtte til idrett; Søknadsfrist 10.05-2020 til Salangen kommune.

2. Aktivitetsstøtte til musikk; Søknadsfrist 10.05-2020 til Salangen kommune.

3. Aktivitetsstøtte andre lag og foreninger generelt; Søknadsfrist 10.05-2020 til Salangen kommune.

4. Driftstilskudd sommer og vinteranlegg; Søknadsfrist 10.05-2020 til Salangen kommune.

5. Kurs og konferansestøtte; Søknadsfrist 10.05-2020, men kan også sendes hele året innen 15.11-2020 til Salangen kommune.

 

Søknader til idrettsaktivitet. (aktivitetsmidler)

Idrettslagene sender sine søknader med nødvendige vedlegg til Salangen kommune innen 10.mai 2020. Salangen idrettsråd har utarbeidet egne retningslinjer til fordeling av kulturmidlene til idretten. Idrettsrådet leverer på denne bakgrunn innstilling til fordeling av kulturmidlene til idretten.

 

Søknader til sang og musikkaktivitet. (aktivitetsmidler)

Kor/Korps og andre grupper innen sang- og musikkforeninger sender sine søknader til Salangen kommune innen 10. mai 2020. Salangen sang- og musikkråd innstiller til fordeling av kulturmidlene til sang- og musikk i kommunen.

 

Søknader til andre lag og foreninger. (aktivitetsmidler)

Andre lag og foreninger som ikke faller inn under idrett- eller sang og musikk aktivitet sender sine søknader til Salangen kommune innen 10. mai 2020.

 

Søknadsfristen er 10.05- 2020 og gjelder alle lag og foreninger som driver aktivt kulturarbeid, og som søker kommunal støtte
til kulturarbeid i Salangen kommune.

 

Salangen kommune har inngått et samarbeid med Coop Ekstra på Sjøvegan, om å fordele overskuddet fra flaskepanting på Coop Extra til lag og foreninger i kommunen. Pantemidlene vil være i tillegg til de budsjetterte aktivitetsmidlene, og bli fordelt til de lag og foreninger som søker aktivitetsmidler. Samme vilkår gjelder for tildeling av aktivitetsmidler og pantemidler fra Coop.

 

Støtte til kursvirksomhet/kulturdeltakelse.

Der er også mulig å søke kursstøtte fra Salangen kommune til kompetansehevende tiltak. Forutsetning for støtte er at kursdeltakeren jobber som instruktør i laget eller kommunen etter at kurset / kompetansehevingen er avsluttet. Søknad om støtten fremmes på søknadsskjemaet om aktivitetsstøtte, og det krysses av på kompetansehevende tiltak.

 

Søknader med vedlegg merkes “kulturmidler 2020“ og sendes innen fristen pr post eller e- post til henholdsvis Salangen kommune, Postboks 77, 9350 SJØVEGAN eller E-post; postmottak@salangen.kommune.no

Kultursjefen.


Vedlegg, skjema mm: