Fullvaksinerte har betydelig redusert risiko for selv å bli syke, og også betydelig redusert risiko for å smitte andre om de selv utsettes for smitte.
Solidaritet med personer som ikke kan oppnå immunitet, tilsier at man ut fra en etisk/medmenneskelig synsvinkel bør la seg vaksinere.

Vaksinasjon er frivillig. Dette gjelder også ansatte i kommunene.

Kommunene skal gi nødvendig helsehjelp og andre tjenester til alle innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen.

De mest sårbare er personer med alvorlige sykdommer og sykdomsbehandling som hemmer immunsystemet. Dette omfatter personer med medfødt eller ervervet immunsvikt, og personer som bruker sterkt immundempende behandling (transplanterte, kreftpasienter og andre som får cellegiftbehandling). Mange eldre har også et svekket immunsystem.

Utenfor helsevesenet er det svært usikkert om tjenesteytere vet at brukere/ tjenestemottakere eller kolleger, har svekket immunitet. Helseinformasjon distribueres ikke til skoler, barnehager, teknisk sektor osv. Dette innebærer at man kan være i kontakt med sårbare individer uten å vite det.

Arbeidstakere som er nærkontakt til smittede, må gå i 10 dagers karantene om de ikke er vaksinert.

Personell som skal arbeide med særlig sårbare personer,  være vaksinert eller benytte særskilt beskyttelsesutstyr for å hindre smitterisiko.

På vegne av
Kriseledelsen i Salangen

Lars A. Nesje

Interkommunal overlege/helsesjef