Renovasjon

 • Senja avfall utfører renovasjonen i Salangen kommune. Du finner utførlig informasjon om tømmekalender, tømmeruter, sorteringsguide mm på nettsida senja-avfall.no
 • Gjenvinningsstasjon, grovavfall, miljøstasjon på Salangsverket, åpningstider er mandager (01.10 - 31.03 kl. 16.00 - 19.00 og 01.04 - 30.09 kl. 14.00 - 19.00
 • Septiktømming: Ta kontakt med kommunen på 77 17 20 03 ved spørsmål.

Om renovasjonsordningen

Følgende informasjon gjelder fra 01.01.17:

Hvem skal betale renovasjonsavgift

Samtlige gebyrenheter i kommunen skal betale avgift. Gebyrenheter regnes som følger:

 • Eneboliger.
 • Hver enkelt seksjonert del av bolig.
 • I bygninger som ikke er seksjonert vil hver boenhet med eget kjøkken regnes som egen gebyrenhet (leilighet med eget kjøkken regnes som en gebyrenhet).
 • To hybler med felles kjøkken regnes som en gebyrenhet (ved kun en hybel i bolig så betales ikke eget renovasjonsgebyr).
 • Fritidsboliger/hytter.

Renovasjonsavgift er den samme for hver enhet uansett størrelse. Unntaket er fritidsboliger/hytter som betaler egen avgift.

Hva betaler hver enhet for

Renovasjonsavgift dekker følgende avfallsfraksjoner:

 • Vanlig husholdningsavfall (restavfall, plastavfall, papir- og metallavfall).
 • Grovavfall som leveres på miljøstasjon på Salangsverket.
 • Farlig avfall. Hver enhet kan levere 1.000 kg gratis pr. år ved miljøstasjon.

Hva må man betale ekstra for

Følgende avfallsfraksjoner må man betale ekstra for:

 • Rivingsavfall (f.eks. gipsplater, takpapp, isolasjon og trevirke).
 • Farlig avfall ut over de 1.000 kg som kan leveres gratis ved miljøstasjon.

Eventuelt fritak fra renovasjonsavgift

I spesielle tilfeller vil det være mulig å søke om redusert avgift, eventuelt avgiftsfritak. Dette gjelder for følgende tilfeller:

 • Boliger som er fraflyttet men registrert som bolig i matrikkelen kan søke om hytterenovasjon, eventuelt om fritak fra renovasjonsavgift.
 • Hytter/fritidseiendommer der renovasjonsgebyr vil oppfattes som urimelig kan søke om fritak fra renovasjonsavgift.

Søknader sendes Salangen kommune ved Teknisk avdeling for behandling.

Ved spørsmål relatert til renovasjonsordning, kontakt Teknisk avdeling.

 

Med vennlig hilsen

Reidar Berg

teknisk sjef, Salangen kommune

Vann og avløp

Informasjon om vann og avløp i Salangen kommune. Gjelder fra 1. januar 2017

Todelt gebyrsystem

Vann og avløpsgebyr er bygd opp som ett todelt gebyrsystem som består av følgende:

 • Abonnementsgebyr  (fast del)
 • Forbruksgebyr  (variabel del)

 

Abonnementsgebyr  (fast del)

For abonnementsgebyr som er den faste del av avgift så gjelder følgende:

 • Abonnementsgebyr er ett fast beløp uansett størrelse på bygg samt type forbruksmåling (installert vannmåler eller forbruk beregnet etter areal).
 • Abonnementsgebyr er det samme for boliger og næringsbygg (vedtatt for år 2017).
 • Ett abonnement gjelder for en bolig med maks en utleieleilighet eller maks 2 hybler med felles bad.

 

Forbruksgebyr  (variabel del)

For forbruksgebyret som er den variable delen av avgift så gjelder følgende:

 • Avgift uten målt forbruk, gebyr beregnes ut fra størrelse på bolig (bruksareal BRA benyttes som grunnlag for beregning av avgift).
 • Avgift med målt forbruk, gebyr beregnes ut fra målt forbruk av vann i m3. Forbruk måles med installert vannmåler.

Dersom man ønsker avgift etter målt forbruk så må det installeres vannmåler. Det må søkes om tillatelse til å installere vannmåler, søknad sendes Salangen kommune ved Teknisk avdeling for behandling. Kostnader knyttet til installasjon av vannmåler samt drift av denne ligger hos abonnent.

 

Hytter/fritidseiendommer

For hytter/fritidseiendommer med innlagt kommunal vannforsyning så gjelder følgende:

 • Abonnementsgebyr (fast del av gebyr) er det samme som for øvrige abonnenter (vedtatt for år 2017).
 • Forbruksgebyr (variabel del av gebyr) beregnes på samme måte som for øvrige abonnenter.
 • Ved ett lavt vannforbruk har man mulighet til å søke om installasjon av vannmåler, noe som kan resultere i ett redusert forbruksgebyr.

 

Bedrifter/næringsdrivende

Alle bedrifter/næringsdrivende skal betale gebyrer etter målt forbruk. Dette betyr at man må ha vannmåler installert.

Ved spørsmål relatert til vann og avløpsgebyrer, kontakt Teknisk avdeling.

Les mer:

 

Med vennlig hilsen
Reidar Berg
teknisk sjef Salangen kommune