Om rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator kontaktes for tilmelding av brukere med behov for tjenester fra ulike fagfolk  og behov for habilitering eller rehabilitering. Rehabiliteringskoordinator har ansvar for å ta initiativ til samarbeid med aktuelle instanser. Målet er at brukeren av de ulike tjenestene får et samordnet og helhetlig tilbud.

Individuell plan

Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan  og rett til å få en personlig koordinator. Retten til koordinator gjelder uavhengig av om man ønsker en individuell plan.

En individuell plan er en brukerstyrt, overordnet plan som beskriver hvem som har ansvar for å gjøre hva og når det skal gjøres.

En individuell plan gir ingen utvidet rett til tjenester, men kan være nyttig for å få et helhetlig tjenestetilbud.  Det er tjenester fra helse og omsorg, spesialisthelsetjenesten, barnevernet og NAV som gir rett på individuell plan og koordinator. Opprettelse av ansvarsgruppe kan ofte være hensiktsmessig.

Retten til individuell plan og koordinator er hjemlet i mange lover (link til : Helse og omsorgstjenesteloven §§ 7-1, 7-2,  pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, Psykisk helsevernlov §4-1, NAV-loven § 15, Lov om sosiale tjenester i NAV § 28 og 33 og Barnevernloven §3- 2a. ).

Mer informasjon:

Kontaktinformasjon

Anne Vestermo Nesje, ergoterapeut. Tlf: 920 31 528

Adresse: Helsesenterveien 2. 9350 Sjøvegan.