Sak 1 /18

Vedtak:

Med bakgrunn i kraftig redusert tildeling av regionale utviklingsmidler til Troms fylkeskommune, og derav svært liten ramme for kommunalt næringsfond vil næringsutvalget for 2018 legge følgende retningslinjer til grunn for tildeling fra kommunalt næringsfond:

  • Vurdering av tildeling fra næringsfondet gjøres med utgangspunkt i Strategisk næringsplan for Salangen kommune.
  • Søkere som har søkt og fått tildelt støtte fra kommunalt næringsfond tidligere, kan ikke forvente å bli prioritert ved tildeling.
  • Søkere skal, før søknad behandles i næringsutvalget, være i dialog med Salangen kommunes næringstjeneste; Astafjord Utvikling AS, evt ordfører. 
  • Næringsutvalget oppfordrer bedrifter til å søke om støtte til samarbeidsprosjekter.

Enstemmig vedtatt