Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Omsorgsovertakelse av et barn

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie
- Omsorg, trygd, sosialtjeneste

Beskrivelse

En omsorgsovertakelse skjer kun i alvorlige tilfeller og kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. 

Når barnevernet vurderer barnets situasjon som så alvorlig at den bør bort fra hjemmet, må saken besluttes i et nøytralt organ, som er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det er fylkesnemnda som gjør den endelige beslutningen etter at foreldrene og barnevernet er blitt hørt.

Hvis du opplever å bli fratatt barnet ditt, vil du kunne få hjelp og støtte både fra barnevernet i din kommune og fra familievernkontoret.

I utgangspunktet er en omsorgsovertakelse midlertidig og barnevernet vil jobbe sammen med foreldrene for at barnet skal få flytte hjem igjen. Du har også rett til samvær med barnet.

Kriterier/vilkår

Kriterier for omsorgsovertakelse kan være 

  • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
  • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandlet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt barnevernloven § 4-12 - § 4-19.

Lover

Barnevernloven

Forskrifter

Forskrift om barnets talsperson i fylkesnemndsaker

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvis du har blitt fratatt omsorgen for ditt barn, har du rett til:

  • fri advokathjelp
  • å bli hørt
  • å anke fylkesnemndas vedtak til domstolen.

Du har også rett til samvær med barnet og hjelp fra barnevernet:

  • Fylkesnemnda avgjør hvor mye samvær du vil få.
  • Barnevernet vil jobbe sammen med deg for å normalisert familiesituasjonen slik at barnet kan flytte hjem igjen.
  • Familivernet er en annen tjeneste som er utenfor kommunen og som har et eget tilbud til foreldre som har blitt fratatt omsorgen for barnet sitt.

 

Søknaden sendes til

Salangen kommune
Postboks 77
9355 Sjøvegan

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Astafjord barneverntjeneste
Epost:postmottak@salangen.kommune.no
Postadresse:Postboks 77 9355 SJØVEGAN
Besøksadresse:Huset mot havet 9350 SJØVEGAN

Ansvarlig enhet

Avdeling:Astafjord barneverntjeneste
Epost:postmottak@salangen.kommune.no
Postadresse:Postboks 77 9355 SJØVEGAN
Besøksadresse:Huset mot havet 9350 SJØVEGAN

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-01-13 15:06
Gyldig fra2021-01-13
Gyldig til2021-12-31