Kommuneplanens samfunnsdel Salangen kommune – offentlig ettersyn

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte den 14.12.2017 sak nr. 66/17:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas forslaget til samfunnsplan for Salangen kommune lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist på 6 uker. kommuneplan-ill.png

Plandokumenter finner du her (link):

Eventuelle innspill sendes:

  • Salangen kommune, Postboks 77, 9355 Sjøvegan eller
  • postmottak@salangen.kommune

Høringsfrist 23.02.2018