Det kunngjøres herved at forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing av fyringsanlegg i Salangen kommune dat. 07.04.22 er lagt ut til offentlig ettersyn i hht. kommunestyrets vedtak i møte 10.06.22 sak 036/22, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 28 andre ledd og forvaltningsloven § 37. Forskriften er lik for kommunene Salangen, Bardu og Lavangen som har felles brann- og feievesen. 

Du kan lese forslag til forskrift, saksframlegg og vedtak her (PDF).

Frist for innspill/merknader settes til 15. august, og sendes Salangen kommune, Postboks 77, 9355 Sjøvegan, eller på epost til postmottak@salangen.kommune.no

 

Teknisk avdeling