Målet med dette tilskuddet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. 

I statsbudsjettet for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til denne ordningen. Søknadsfristen er 4. desember 2020

For mer informasjon om tilskuddet og hvem som kan søke, se her:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/