Reglement for næringsutvalget

Reglementet ble revidert av kommunestyret i møte 14.01.05 i sak 0003/05. I samme møte ble retningslinjer for kommunalt utviklingsfond vedtatt (også kjent som næringsfond). Spesielt å merke seg her er at det er innført 3 søknadsfrister årlig. Disse er 1. mars, 1. juni og 15. september.

Salangen kommunes næringsutvalg er opprettet av kommunestyret i møte 29. april 1993, sak nr. 22/93. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 10, nr. 1 om kommunestyrets rett til å etablere faste utvalg for kommunale formål eller avdelinger av kommunal virksomhet som ikke faller inn under særlovgivningen.

Næringsutvalget behandler blant annet søknader om tilskudd fra Kommunalt utviklingsfond.

Strategier for næringsutviklingsarbeidet

Strategisk næringsplan (SNP) er rullert og vedtatt i kommunestyret i desember 2016.

Til nedlasting