Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012. Loven pålegger kommunene å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Folkehelsearbeidet i Salangen kommune skal gjenspeile kommunens verdier; sprek, romslig og fremtidsrettet.

  • Befolkningssammensetning
  • Oppvekst- og levekårsforhold
  • Fysiologisk, biologisk og sosialt miljø
  • Skader og ulykker
  • Helserelatert atferd og helsetilstand

Det er opp til kommunen å vurdere, ut fra lokale forhold, hva som er nødvendig oversikt over samlet helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse. Data skal hentes fra nasjonale, fylkeskommunale og lokale kilder og inngå i det totale kunnskapsgrunnlaget i kommunen i arbeidet med ny planstrategi. Dokumentet skal være allment tilgjengelig slik at frivillige organisasjoner og befolkning får tilgang til informasjon som grunnlag for å medvirke i beslutningsprosesser av betydning for folkehelsen.

  • Indikatorer i folkehelseinstituttets folkehelse og oppvekstprofil.
  • Ungdataundersøkelser og elevundersøkelser.  
  • Vurderinger og innspill fra kommunens ulike avdelinger, samt strategisk ledergruppe og rådman