(Oppdatert 28. mars kl. 20.00)
Korona informasjonstelefonkoronavirus
Telefonnummer: 400 07 218, Hverdager 0800 - 15.00 og 1000 – 1500 i helg. Bemannet av helsepersonell.
Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Samtidig ber kommunene innbyggerne om å lese informasjon på nett før de ringer.

 • Legekontoret: 77 17 40 00.
 • Legevakten: 116 117
 • Egen kommunal korona-informasjonstelefon. 400 07 218.
  Telefontid: Hverdager 08.00 - 15.00 og 10.00 – 15.00 i helg. Bemannet av helsepersonell.
 • Nasjonal Koronatelefon 815 55 015.
 • Kommunal vakttelefon/Situasjonssenteret i Salangen er foreløpig bemannet 08.00 – 16.00 hverdager og helg 10.00 - 16.00 på telefon 77 17 20 00.
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 - døgnåpen
 • Barnevernvakta: 400 02 276
 • Døgnåpne hjelpetelefoner: Mental Helse tlf. 116 123 og Kirkens SOS tlf. 22 40 00 40.
 • Kommuneledelsen er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

 

Nytt i dag 28. mars

Nytt 27. mars:

Kommunale avgifter

Du kan søke om utsettelse av innbetaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt

Vi starter utsendelse av faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt den 27. mars. Fakturaforfall vil være den 24. april.
Grunnet koronasituasjonen kan du søke om betalingsutsettelse ved behov. Send da din henvendelse til e-postadressen som står oppført på fakturaen, eller bruk dette elektroniske skjemaet og søk via det. Vi har dessverre ikke anledning til å håndtere telefonhenvendelser angående dette.

Betaling for barnehage og SFO:

Regjeringa har vedtatt at alle skoler og barnehager er stengt til 13.april.
Fritak for foreldrebetaling i perioden det er stengt som følge av korona gjelder også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre i samfunnskritiske stillinger, og barn med særlige omsorgsbehov.

Situasjonsoppdatering lokalt

 • ​Det er ingen vesentlige endringer eller nyheter for i dag.
 • Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er:

Totalt antall testet 

Negative tester 

Positive tester 

Venter på svar 

97

91

3

3

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

 • Per 28. mars er det bekreftet 3 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune
 • Det er registrert 74 personer i karantene i Salangen.
 • Det er registrert 29 personer i karantene i Ibestad.
 • Det er registrert 36 personer i karantene i Lavangen.
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 13 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige.

Viktige oppfølgingssaker

Viktige oppfølgingssaker:

 • Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal fylle ut skjema som ligger på kommunens hjemmeside, eller ringe tlf. 77172000. FYLL UT SKJEMA
 • Presisering: Registrering av karantene på skjema skal gjøres uansett om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver.  FYLL UT SKJEMA
 • Vi oppfordrer personer i karantene om å merke bygg og rom for karantene slik at mulige besøkende blir klar over risiko før man går inn. Kommunen har utarbeidet en anbefalt plakat for merking som innbyggere selv kan skrive ut, eller skrive med tusj på et papir og henge opp. Varselplakat finner man her.Varselplakat finner man her (pdf).
 • Har du helsefaglig bakgrunn, men jobber med noe annet nå? Er du student eller er du permittert fra din egentlige jobb og ønsker å bidra? Vi kan også få behov for personell som kan utføre andre oppgaver som transport, renhold, matlaging etc.
  Registrer deg på skjemaet. FYLL UT SKJEMA
 • Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid, kan kontakte de døgnåpne hjelpetelefonene til Mental Helse (116 123) eller Kirkens SOS (22 40 00 40). 
 • Kommunens personell i Tjenesten for psykisk helse og rusarbeid er tilgengelig på dagtid på telefon 41 03 20 07 og 48 19 27 19.
 • Foreldrebetaling Barnehage

Foreldre som har tatt sitt barn ut av barnehage skal ikke betale for ubenyttet plass fra 13. mars og så lenge tilbudet ikke kan benyttes. 
Det vil bli laget kreditnotaer for den perioden barnet ikke er i barnehagen i mars måned (fra 13.03-31.03).

Foreldrebetaling SFO

Foreldre som har tatt sitt barn ut av SFO skal ikke betale for ubenyttet plass fra 13. mars og så lenge tilbudet ikke kan benyttes.
Faktura for mars måned sendes ut med forfall i april, og vil kun inneholde den perioden barnet var i SFO (fra 1.03-12.03). 

 • Trenger du hjelp til å få handlet dine dagligvarer? Salangen Frivilligsentral (SAFA) ønsker å tilby hjelp til dette. Du kan ringe inn handlelisten din til SAFA på tlf: 905 95 086 på hverdager før kl.15:00. Tjenesten er gratis. 

Regjeringen har bestemt at alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Salangen skole legger ut informasjon på sin hjemmeside og sender det spesifikt til de elevene det gjelder.

Regjeringen har bestemt at alle koronatiltak videreføres til 13. april. Se full oversikt, dette innbefatter blant annet

Regjeringen har bestemt at alle corona-tiltakene videreføres frem til og med 13. april. Les alt under for full oversikt. Dette innbefatter blant annet:

 • Skoler og barnehager vil være stengt til og med 13. april i første omgang.
 • Hytteforbudet videreføres også til og med 13. april.
 • Det bør ikke være mer enn fem personer i en gruppe når man er ute, og folk bør holde minst to meters avstand innendørs. Endringen trår i kraft 27. mars, men statsministeren oppfordrer til å starte allerede nå.

Begrunnelsen for å videreføre tiltakene er behovet for å redusere hastigheten smitten sprer seg med. FHI har beregnet at antall smittede kunne nå opptil 223.750 personer på nasjonal basis dersom tiltakene ikke ble videreført.

Smittepresset i Nord-Norge er fremdeles lavt. Samtidig er det fremdeles behov for å kjøpe tid til anskaffelse av smittevernmateriell, implementere lokale tiltak, og bygge opp kapasitet innenfor primær- og spsialisthelsetjenesten/sykehusene i Fylket. Salangen kommune har derfor besluttet å opprettholde tidligere vedtatte karantenebestemmelser gjengitt under §2 lenger ned knyttet til reisende fra sør for Nordland.

Videre vil kommunen forberede seg på å kunne opprettholde et barnehagetilbud for personell i kritiske funksjoner som ev. må være på jobb i påskeperioden.

Alle innbyggere bes lese informasjon om tiltak som følger i den videre tekst. Tiltakene er i tråd med nasjonale føringer
,og i noen tilfeller strengere etter lokalt vedtak jf. smittevernlovens kapittel 4, 5 og 7.

 

«Ved tvil om forståelse av tiltakene skal strengeste – sikreste tolkning legges til grunn»

Forskrift om karantene, isolasjon, og forbud om opphold på fritidseiendommer

 

§2. Karanteneplikt
Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Lokalt gjelder at personer i karantene ikke skal oppsøke butikker.

Lokalt gjelder at personer som har oppholdt seg nasjonalt sør for Nordland skal i karantene (regnet fra 09.03.20)Her må den enkelte bruke fornuft og velge den sikre løsningen frivillig.

§3. Unntak fra karanteneplikt
Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra § 1 når de reiser til og fra arbeid.

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

§4. Isolering
Personer i karantene som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering. Personer som har symptomer som nevnt i første ledd ved ankomst til Norge, skal umiddelbart i isolering på sted anvist av kommunelegen. Personer med symptomer kan ikke benytte offentlig transport til anvist sted for isolering. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer og ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig.

Personer omfattet av første og andre ledd skal oppholde seg i isolasjon fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet.

§5.  Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å overnatte på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt helsepersonell og visse pasientgrupper som får luftveissymptomer. Dette kan bli endret når flere prøver blir tilgjengelig.

Retningslinjer for testing Covid-19, følgende skal testes

 

 • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon
 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokalt legekontor
 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer
 • Øvrige testes ikke

Hvordan skaffe seg mat og nødvendige tjenester ved hjemmekarantene:

Kriseledelsen anbefaler at behov for mat og nødvendige varer løses på følgende måte i prioritert rekkefølge:

 1. Be om assistanse fra naboer/familie
 2. Be om assistanse fra venner/bekjente
 3. Be om støtte/hjelp fra Salangen kommune som kan kontaktes på tlf nr: 77 17 20 00

Ytterligere tiltak iverksatt:

 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:
a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
b) Kiropraktorer
c) Optikere
d) Fotterapeuter
e) Logopeder
f) Psykologer
g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
h) Virksomheter som utfører alternativ behandling
i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Unntak: Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Følgende tiltak som er iverksatt gjelder fremdeles:

 

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet. For å stoppe spredning av Koronasmitte (Covid-19) og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet med hjemmel i smittevernloven vedtatt stenging av:

1. Barnehager
2. Barneskoler
3. Ungdomsskoler
4. Videregående skoler
5. Universiteter og høyskoler
6. Andre utdanningsinstitusjoner.

Skoler og barnehager ble stengt til 26. mars i første omgang. Dette er nå forlenget til over påske, 13. april. Det vil fra uke 12 bli gitt ulike oppgaver til elevene som de skal jobbe med hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer direkte fra skolen.

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder:

Foresatte som må på jobb og har kritiske samfunnsfunksjoner får et tilbud om å levere i barnehage og skole tom. 4. klasse. Tilbudet gjelder til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. De som trenger et slikt tilbud, tar kontakt med rektor eller styrer i barnehagen. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Det er et mål å få færrest mulig barn i barnehage og skole for å holde smittepresset nede, og hindre spredning.

Ytterlige tiltak, og oppfølging av tidligere lokale tiltak:

 1. Idrettshaller er stengt. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet.
 2. Eldresenter og sykehjem er stengt for besøkende inntil videre. Pårørende kan i særskilte tilfeller slippe inn etter avtale med ledelsen.
 3. Hygienetiltak opprettholdes og innskjerpes.
 4. Er du syk, hold deg hjemme! Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.
 5. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.
 6. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig i karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon og i tråd med retningslinjene for prøvetaking covid-19. I noen tilfeller ved at man kjører med egen bil til Helsesenteret og helsepersonell tar prøve fra nese/ munn mens man sitter i bilen.
 7. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning.
 8. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.
 9. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise.
 10. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 11. Rengjør kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell.
 12. Rengjøring med vann og såpe er bra, og bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.
 13. Det skal tilrettelegges for, og trenes på, å opprettholde 2 meters avstand til andre der vi møtes flere personer over tid (mer enn 15 minutter).
 14. Matforretninger og serveringssteder må gjennomgå egne rutiner. Råd fra kommunalt smittevernteam vil gis.
 15. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 16. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

Helsedirektoratet har også med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot/stenging av:​

 1. Kulturarrangementer
 2. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 3. Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 4. Treningssentre
 5. Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 6. Svømmehaller, badeland og liknende

Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling:

For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i helseberedskapsloven gjort følgende vedtak:

 1. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020.
 2. Helsepersonell frarådes å foreta unødige innenlandsreiser med kollektivtransport som tog, buss og fly. Slike reiser bør begrenses til det helt nødvendige.

Helsepersonell som omfattes av forbudet:

Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen.

Forbudet omfatter også private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen, jf. helseberedskapslovens § 1-3 c).


Utgiftsdekning ved kansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt:

Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap. Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikringen kompenseres av det offentlige. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om kompensasjon for påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring for helsepersonellet som blir berørt av dette tiltaket.

Dette gjelder både helsepersonellet og reisefølget (nær familie).

I tillegg gjelder dette for Salangen:

 • Kriseledelsen i Salangen kommune har med hjemmel i smittevernloven besluttet å innføre ytterligere midlertidige tiltak utover nasjonale retningslinjer for å begrense faren for ukontrollert smittespredning av Covid-19:
  • Matbutikker: åpningstider fra kl. 07.00 - 09.00 forbeholdes personer i risikogruppene.
  • Fester unngås, og ansamlinger blant folk reduseres til et minimum.

Korona - generelle råd til innbyggere i Salangen (publisert 13. mars kl. 22.00)

Korona - generelle råd til innbyggere i Salangen

 • ​Følg hygieneråd fra www.fhi.no
 • Hold deg daglig oppdatert om situasjon og tiltak på www.fhi.no, www.helsenorge.no sine sider og www.salangen.kommune.no. Råd og tiltak oppdateres løpende
 • Bistå familier/ naboer etc. som ikke er på internett med å holde seg oppdatert
 • Minsk smittepress – hold avstand og unngå nærkontakt med andre
 • Oppsøk butikker på tider der de har lite kunder
 • Ikke hamstre – dagligvareleverandørene har nok på lager
 • Bistå familie, naboer eller bekjente som er i karantene eller i risikogruppen med å skaffe varer eller andre tjenester (varene kan settes på trappa)
 • Overhold karantenebestemmelser – brudd kan medføres straffeansvar
 • Ikke ring nødnummer eller lokalt legekontor for generelle spørsmål
 • Dersom du har spørsmål om viruset; ta kontakt med informasjonstelefonen for Korona. Se hjemmesiden her for mer informasjon.
 • Publikum oppfordres til å ringe offentlige kontorer istedenfor personlig oppmøte

Om koronavirus (publisert 01.03.20)

Koronavirus er en gruppe virus som er årsak til om lag 20 % av alle forkjølelsessykdommer. Det er ikke et influensavirus.

Den nye virusvarianten 2019-nCoV har vist seg å gi alvorlig lungebetennelse hos et fåtall av de smittede og anslås å forløpe dødelig hos ca. 1 % av smittede. Dødeligheten er høyere enn vanlig sesonginfluensa, men lavere enn SARS-utbruddet for noen år siden. Det ser imidlertid ut til å smitte lettere enn det SARS gjorde. I hovedsak er det eldre som rammes hardest. Barn ser ut til å tåle viruset godt, og dødelighet blant barn er svært lav.

Smitteoverføring har hittil skjedd hovedsakelig i Kina, Sør- Korea og Italia. Etter hvert rammes imidlertid også andre land, og flere smittetilfeller er nå registrert i Norge. Det er sannsynlig at også vårt område vil rammes etter hvert. Da er det avgjørende at vi alle bidrar til å redusere spredning av smitte. 

Unngå å smitte andre – god hygiene er avgjørende!

Smitte skjer som ved annen forkjølelse, ved dråper som hostes eller nyses ut og ved sekret fra nesen. Fornuftig hygiene for å begrense smitte er derfor avgjørende viktig for å begrense smittespredning. Dette omfatter bruk av engangstørklær som kastes forsvarlig og grundig håndvask. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å hoste i albuebøyen istedenfor i hendene og bruke spritbasert hånddesinfeksjon.

Munnbind har ingen hensikt på friske, unntatt ved nærkontakt med syke. Derimot kan syke personer benytte munnbind for å unngå å smitte andre. Også barn bør læres opp til god hygiene. Husk håndvask før du skal spise. Dette gjelder også friske personer, og også ved mindre måltider! Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, bør du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.

Det er kun de som har vært i nærheten av smittede som trenger å frykte smitte.  Inkubasjonstiden, dvs. tid fra man blir smittet til man blir syk angis til 2 – 14 dager. Det er ikke grunn til å frykte smitte hvis det har gått mer enn to uker siden man var i kontakt med smittede.

Dersom du har mistanke om smitte, skal du ringe legekontor eller legevakt. Mulig smittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre. Mulig smittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning.

Foreløpig er vår strategi at smittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig, frivillig karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon, i noen tilfelle ved at man kjører med egen bil til Helsesenteret og helsepersonell tar prøve fra nesen mens man sitter i bilen. I de tilfeller dette ikke er hensiktsmessig eller mulig kan prøvetaking skje ved hjemmebesøk fra kommunal helsetjeneste. Mulig smittede bør ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning. Annen prøvetaking må også avtales over telefon.

Folkehelseinstituttet har foreløpig ikke vurdert det som nødvendig og hensiktsmessig å stenge skoler eller barnehager. Antall barn som har blitt syke er svært lavt. Arrangementer som samler mange mennesker innendørs på et lite område, kan være risikosituasjon for smittespredning, men foreløpig har det ikke vært vurdert å avlyse arrangementer i vårt område.

Det er ingen vaksine eller spesifikk behandling mot koronavirus. Det finnes vaksine mot sesonginfluensa. Legekontoret har fortsatt influensavaksine på lager.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no

 

Med hilsen legetjenesten i Salangen, Lavangen og Ibestad

Lars A. Nesje

Interkommunal overlege