Næringsfondet i Salangen kommune er åpent for søknader.

Søknader til næringsfondet registreres på www.regionalforvaltning.no.

Spørsmål kan stilles til Astafjord Utvikling AS ved Bjørn Nordmo tlf 91700556 eller ordfører Sigrun W Prestbakmo tlf 48180945.

 

Søknadsfrister for 2022:

 • Næringsutvalgsmøte torsdag 31. mars, frist for søkere å levere ferdig søknad er torsdag 3. mars
 • Næringsutvalgsmøte tirsdag 14. juni, frist for søkere å levere ferdig søknad er onsdag 18. mai
 • Næringsutvalgsmøte tirsdag 11. oktober, frist for søkere å levere ferdig søknad er tirsdag 13. september
 • Næringsutvalgsmøte tirsdag 6. desember, frist for søkere å levere ferdig søknad er tirsdag 8. november
 • Søkere bes ta kontakt med Astafjord utvikling i god tid før frist. Søknader som kommer inn etter frist vil ikke bli behandlet før i neste møte.

For å kunne søke må du sette deg inn i de ulike støtteordninger og retningslinjer for Salangen kommune.

I starten av 2022 består næringsfondet i Salangen av to støtteordninger med ulike regler.

 

1. Næringsfond fra Salangen kommune

Kommunestyret tildelte i 2021 kr 500 000 til kommunalt næringsfond, Kstyre KST 103/21.

Det gjenstår en rest av disse midlene som næringsutvalget kan disponere i 2022.

 

Retningslinjer for tildeling av midler fra kommunalt næringsfond:

Næringsutvalget vil legge følgende prioriteringer til grunn for tildeling:

 1. Søknaden skal være forankret i Strategisk næringsplan for Salangen kommune
 2. Søknader som innebærer samarbeid mellom flere bedrifter.
 3. Søknader fra Elev og ungdomsbedrifter.
 4. Søknader som gir nye arbeidsplasser/ny sysselsetting.
 5. Søker skal ha vært i dialog med veileder hos Astafjord Utvikling AS før den behandles i næringsutvalget.
 6. Næringsutvalget ber kommunestyret tildele ressurser til kommunalt næringsfond i forbindelse med regnskapsavslutning 2018 eller fra havbruksfondet.

(Vedtak i Næringsutvalget 15. mai 2019 NÆR - 003/19)

2. Nydyrking

Næringsutvalget har disponert kr 100 000 til nydyrking i 2022, med søknadsfrist 31. januar, sak 021/21. Søknad sendes til næringsfondet gjennom portalen regionalforvaltning.no.

Næringsutvalget har vedtatt egne retningslinjer for nydyrking i Salangen kommune.

Sak 020/20

 1. Tildeling skjer med utgangspunkt i kommunalt næringsfond for Salangen kommune, og er forankret i Strategisk næringsplan for perioden 2017-2020.
 2. Frist for søknad om støtte til nydyrking er 31.01, det enkelte kalenderår.
 3. Sum øremerkede midler til nydyrking fastsettes årlig i forkant av søknadsfristen.
 4. Plan for nydyrkingsarbeidet må være godkjent av kommunal landbruksmyndighet før det kan søkes støtte. Godkjent plan skal ikke være eldre enn 3 år.
 5. Søkere som har fått godkjent plan for nydyrking etter søknadsfrist, kan søke neste år, selv om tiltaket er iverksatt.
 6. Det kan kun søkes om støtte for ett år av gangen.
 7. Det kan innvilges støtte på kr 2 500 pr dekar, begrenset oppad til 50 % av tiltakets kostnad/omfang. Støtten blir utbetalt når ferdiggodkjennelse foreligger.
 8. Dersom søknadssum overstiger potten til disposisjon, prioriteres slik: 1. Produksjon av melk 2. Produksjon av kjøtt, grønnsaker/potet, 3. Produksjon av grovfor/øvrig.
 9. Andre begrensninger kan innføres dersom total søknadssum overstiger potten til disposisjon. Eksempel: lavere sats tildelt per dekar, begrensning i areal per søker, prioritet av nye søkere foran søkere som tidligere har mottatt støtte.

Retningslinjene erstatter tidligere vedtak om kriterier for tildeling av støtte til nydyrking i Salangen kommune vedtatt i næringsutvalget i sak 007/19.

Om næringsutvalget

Salangen kommunes næringsutvalg er opprettet av kommunestyret i møte 29. april 1993, sak nr. 22/93. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 10, nr. 1 om kommunestyrets rett til å etablere faste utvalg for kommunale formål eller avdelinger av kommunal virksomhet som ikke faller inn under særlovgivningen.