Salangen kommune har fått tildelt kr 1 700 000,- fra Troms og Finnmark fylkeskommune, til kommunalt næringsfond. Disse midlene er en engangsbevilling til kommuner som er hardt rammet i etterkant av utbruddet Covid-19.

Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Målgruppen er bedrifter og næringsaktører, og de som tilrettelegger for næringsutvikling. Midlene skal brukes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.  

Det stilles krav om at midlene skal brukes i samsvar med gjeldende planer og strategier for næringsutvikling. Søknadene i Salangen bør dermed være forankret i kommunens samfunnsplan, strategisk næringsplan og i det planlagte stedsutviklingsarbeidet. I tillegg kan det forankres i regional næringsplan for Midt-Troms.

Salangen skal være et godt sted å bo, besøke og drive næring. Viktige stikkord kan være vekst, utvikling, sysselsetting, stedsutvikling, reiseliv, bolyst, forskjønning.

For denne tildelingen gjelder “Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet".

Søknadene må sendes via søknadsportalen regionalforvaltning.no. Spørsmål om tilskuddsordningen kan stilles til Astafjord Utvikling AS ved Bjørn Nordmo tlf 91700556 eller Trude Berg 48033414, eller ordfører Sigrun W Prestbakmo tlf 48180945.

Les mer: