Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Dette gjelder særlig støtte som:

  • Kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.
  • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
  • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Prioriteringer i Salangen kommune i runde 2:

1. Festival og arrangement

2. Øvrige

Virksomheter som har fått kommunal kompensasjon i forrige tildelingsrunde vil ikke bli prioritert.

 

Søknaden må ha vedlegg som dokumenterer tapt omsetning, påløpte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Søkere må i tillegg ha vedlegg som viser at de prioriterer å ta inn ekstra skoleungdom og studenter til sommerjobb.

Støtte gis innenfor en samlet ramme på kr. 250 000.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i regionalforvaltning.no, og blir behandlet av næringsutvalget 22. juni. Søknadsfrist 25. mai.

Alle søkere skal være i kontakt med Astafjord Utvikling før søknad sendes.

Bjørn Nordmo, 917 00556, bjorn@arenaelvenes.no     

Trude Berg 48033414, trude@arenaelvenes.no